Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

HEL 2019-005874
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 76 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 1/2019 tilikauden 2019 tilintarkastuksesta sekä päivitetyn tarkastussuunnitelman toimikaudeksi 2019-2022 ja päivitetyn työohjelman tilikaudelle 2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilintarkastajan väliraportti 1/2019 tilikauden 2019 tilintarkastuksesta

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 28.5.2019 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin tilikauden 2019 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2019 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tarkastusjohtaja toteaa, että tilintarkastajan väliraporttiin sisältyy havaintoja tilintarkastajan avustamiseen liittyvistä tarkastusviraston suunnitelmanmukaisista tarkastuksista ja niistä laadituista muistioista.

Tilintarkastajan päivitetty tarkastussuunnitelma toimikaudelle 2019-2022 ja päivitetty työohjelma tilikaudelle 2019

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi alkuperäisen suunnitelman ja työohjelman tiedoksi kokouksessaan 28.5.2019.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala selostamaan toimikauden 2019-2022 päivitettyä tarkastussuunnitelmaa sekä tilikauden 2019 päivitettyä työohjelmaa.

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom. 15 k).

Sulje

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 49

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § k 15
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § k 15

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.