Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

HEL 2019-005874
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 52 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportin tilikauden 2019 tarkastuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään.

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 12.5.2020 tiedoksi KPMG Oy Ab:n antaman tilintarkastuskertomuksen ja yhteenvetoraportin tilivuoden 2019 tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja on 12.6.2020 laatinut raportin, joka sisältää vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksessa esille tulleita yksityiskohtaisempia havaintoja ja niihin liittyviä kehitysehdotuksia. Tilintarkastaja on määritellyt raporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 ja 17 kohtien perusteella.

Kokoukseen on kutsuttu kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala kertomaan vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksesta ja vastaamaan tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Sulje

Tarkastuslautakunta 12.05.2020 § 35

11.02.2020 Ehdotuksen mukaan

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.