Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

HEL 2019-005874
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 9 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 2/2019 tilikauden 2019 tilintarkastuksesta sekä tilintarkastajan selvityksen erityistoimeksiantoihin käytetystä ajasta ja veloituksesta tilikaudella 2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilintarkastajan väliraportti 2/2019 tilikauden 2019 tilintarkastuksesta

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 19.11.2019 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin tilikauden 2019 tilintarkastusta koskevan päivitetyn työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja ja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2019 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tilintarkastajan selvitys erityistoimeksiantoihin käytetystä ajasta sekä veloituksesta tilikaudella 2019

Tilintarkastussopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja kaupungin hallintokunnilta tai tytäryhteisöiltä lukuun ottamatta tiettyjen avustushankkeiden tarkastamista ja niistä annettavia lausuntoja.

Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tilivuosittain tarkastusvirastolle erityistoimeksiantoihin käytettyjen päivien lukumäärän ja veloittamansa hinnan.

Kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala antaa selvityksen erityistoimeksiantoihin käytetystä ajasta ja veloituksesta tilikaudella 2019.

Sulje

Tarkastuslautakunta 19.11.2019 § 76

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.