Virkojen perustaminen, sosiaali-ja terveystoimiala

HEL 2019-005890
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 442 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.7.2019 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettaviksi esitetään yhteensä kuusi virkaa, joille on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarviossa.

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi terveyskeskuslääkärin virka sekä Paloheinän että Suutarilan terveysasemalle ja apulaisylilääkärin virka sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen kuntouttavaan arviointiyksikköön. Lääkärien tehtäviin sisältyy virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä, mm. potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi johtavan ohjaajan ja johtavan sosiaalityöntekijän virat. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat perhehoitolain (263/2015) mukaisten päätösten tekeminen hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta perhehoidossa.

Hallintopalvelujen asiakasmaksuyksikköön esitetään perustettavaksi taloussihteerin virka. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisten päätösten tekeminen.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee täytetyn työsuhteisen tehtävän tilalle.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi