Hankinta, Kruunusillat -raitioyhteys välillä Nihti-Kruunuvuorenranta, hankeosuutta koskevien rakennesuunnitelmien lisätyötilaus

HEL 2019-005981
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 108 §

Kruunusillat -raitioyhteys välillä Nihti-Kruunuvuorenranta /hankeosuutta koskevien rakennesuunnitelmien lisätyötilaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kruunusillat -raitiotieyhteyteen sisältyvän rakennesuunnittelun välillä Nihti - Kruunuvuorenranta HKL:n osuuden (63%) WSP Finland Oy:ltä 18.4.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti niin, että suunnittelun arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 169.880,00 euroa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Kruunusillat -hankekokonaisuutta koskevan kokonaisurakkaosuuden (KU) maadoitussuunnitelman kiinteille rakenteille HKL:n osuuden (63%) WSP Finland Oy:ltä 15.4.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 25.830,00 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on kilpailuttanut Kruunusillat -hankkeen osuuden Nihti – Kruunuvuorenranta suunnittelukilpailuna, joka käynnistettiin vuonna 2011. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella siltayhteys raitioliikenteelle, pyöräilylle ja jalankululle Kalasataman Nihdin kaupunginosasta Korkeasaaren pohjoispuolitse Kruunuvuoren länsirantaan. Kilpailun voittajaksi valittiin vuonna 2013 WSP Finland Oy:n kilpailuehdotus Gemma Regalis (Yleisten töiden lautakunta päätös § 418/2013).

Kaupunkiympäristön toimiala ja HKL ovat tämän jälkeen jatkaneet hankkeeseen liittyvien suunnittelutoimenpiteiden viemistä eteenpäin niin, että tavoitteena on nyt saada Kruunusillat -raitioyhteyden osa-alueen Nihti - Kruunuvuorenranta rakennussuunnittelu valmiiksi toteutusaikataulun vaatimusten mukaisesti.

WSP Finland on tehnyt kilpailuehdotuksensa pohjalta HKL:lle ja Kaupunkiympäristön toimialalle tarjouksen Kruunusillat -raitioyhteyden rakennussuunnitelmien laatimisesta välillä Nihti - Kruunuvuorenranta niin, että ko. hankeosuuden suunnittelun hinta on yhteensä 6.050.000,00 euroa (ilman alv). Hankkeen valmistelussa on HKL:n ja Kaupunkiympäristön toimialalle kesken sovittu kaupunginkanslian budjettiohjauksessa, että HKL:n osuus Kruunusillat-hankkeen kustannuksista on 63 % ja Kaupunkiympäristöalan osuus 37 %. Kustannusjako perustuu liikennemuotojen suhteeseen hankkeessa.

HKL:n osuus rakennesuunnittelusta on edellä olevan perusteella 3.811.500,00 euroa. Suunnittelualueeseen kuuluu Nihdistä Korkeasaaren pohjoisreunan kautta Kruunuvuorenrantaan ulottuva asemakaavaehdotuksen 12305 alue sekä Korkeasaaren silta. Rakennussuunnitelmassa tarkennetaan suunnittelukohteesta aiemmissa vaiheissa laadittuja yleis-, katu- ja siltasuunnitelmia. Suunnittelu sisältää Finken- ja Kruunuvuorensillan arkkitehti-, silta- ja geoteknisen suunnittelun, alueella tarvittavat tukimuurit, portaat, kunnallistekniikan, kalusteet, varusteet, valaistus, raitotien ratasuunnittelun sekä raitiotien ajojohdin ja sähköistyssuunnittelun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusiltojen hankesuunnitelman 31.8.2016.

Nyt tilattavat lisätyöt käsittävät rakennussuunnitelman laatimisen aikana esiin tulleiden toimeksiannon laajuuden kasvamisesta aiheutuneet työt, joita ovat mm. raitiotien geometrinen suunnittelu, radan yleiset tekniset vaatimukset, teknisen huollon tietomallinnus sekä tuuli- ja geoselvitystyöt. Maadoituksesta laaditaan mm. siltakohtainen maadoituspiirrustus ja tietomallit.

Suorahankintaperuste:

On HKL:n etujen mukaista ja kokonaisedullisinta tilata rakennuttamistehtävien jatko alkuperäiseltä toimittajalta.

Aiemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 170 §, 13.10.2016: 3.811.500,00 euroa (alv 0%) Kruunusillat -raitioyhteyden hankeosuutta koskevien rakennesuunnitelmien tilaus.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 4.007.210,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.etula@hel.fi