Hankinta, Telakkarannan raitiotien katu- ja ratatyöt välillä Bulevardi - Eiranranta

HEL 2019-006057
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 107 §

Telakkarannan raitiotien katu- ja ratatyöt välillä Bulevardi - Eiranranta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 4.782.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta koskee HKL:n osuutta alueen maanrakennus, kunnallisteknisten, raitiotien pohja- ja päällysrakenteen sekä päällystystöiden osuutta kokonaisurakasta. Rakentamiseen kuuluu myös kahden pysäkkiparin rakentaminen Telakkakadun osuudelle ja kahden väliaikaisen pysäkin rakentamista Eiranrannan väliaikaiselle päätepysäkille.

Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen. Hanke toteutetaan YKT-hankkeena. Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta, jonka arvo on 4.554.424,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi tulee HKL:n maksettavaksi kaupunkiympäristön toimialalle rakennuttamispalkkio 227.700,00 euroa (alv 0 %). Täten hankinnan arvo yhteensä 4.782.124,00 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Kaupunginhallituksen päätös 21 §, 20.5.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 7,42 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi