Tonttivaraus, 28141/2 ja 28135/1, Oulunkylä, Rakennusliike Reponen Oy, Siklatilat Oy, Jukivest Oy

HEL 2019-006165
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 624 §

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle, Siklatilat Oy:lle ja Jukivest Oy:lle/AVARRUS Arkkitehdit Oy:lle (Oulunkylä, tontit 28141/2 ja 28135/1)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Rakennusliike Reponen Oy:lle (Y-tunnus 0575342-3), Siklatilat Oy:lle (Y-tunnus 0900841-2) sekä Jukivest Oy:lle (Y-tunnus 1635689-6) /AVARRUS Arkkitehdit Oy:lle (Y-tunnus 2172875-4) Oulunkylästä kaksi tonttia asuntohankkeiden ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukaiset asuntotontit (AK) 28141/2 (pinta-ala 7554 m², rakennusoikeus 11 850 k-m²) ja 28135/1 (pinta-ala 2186 m², rakennusoikeus 1700 k-m²).
  • Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
  • Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä varausehtoja, liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteiden 4 ja 5 mukaisia ehtoja ja ohjeita.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kaupunginvaltuusto on 8.11.2017, 396 § hyväksynyt Oulunkylän Käskynhaltijantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12445, joka on tullut voimaan 13.12.2018. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhaltijantien ja sen ympäristön tontteja sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja liikennealueita. Kaavan tavoitteena on luoda Käskynhaltijantiestä viihtyisää, tiiviistä ja elävää katuympäristöä, josta Raide-Jokerin pysäkkien kohdalta aukeaa turvalliset viheryhteydet ympäröiville asuinalueille. Hakijoille esitetään kahden tontin varaamista kaavamuutos alueelta kolmen erillisen Kehittyvä kerrostalo -hankkeen toteuttamiseksi.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma

Helsingin kaupungin vuonna 2009 perustama Kehittyvä kerrostalo -ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamisprosessin kehittämistarpeisiin. Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden tukea kehitystyöhön. Lisäksi se tarjoaa näkyvyyttä kehittämishankkeelle. Asukkaille ohjelma tarkoittaa uusia asumisen vaihtoehtoja ja tarjoaa esimerkkejä kerrostaloasumisen laadun parantamiseen. Ohjelmaan voi hakea mukaan jatkuvalla haulla.

Hankkeiden kuvaus

Ohjelmaan on 14.6.2016 hyväksytty Rakennusliike Reponen Oy:n ”Elävä talo” -kehittämishanke, 3.10.2017 Siklatilat Oy:n ”Tulevaisuuden puukerrostalo” -kehittämishanke sekä 12.1.2018 Jukivest Oy:n/Avarrus Arkkitehdit Oy:n kehittämishanke massiivitiilirunkoisesta kerrostalosta painovoimaisella ilmanvaihdolla.

Rakennusliike Reponen Oy:n "Elävä talo" -kehittämishankkeen tavoitteena on tilallisesti aikaa kestävä, asukkaiden erilaistuvia sekä omaehtoisia tarpeita palveleva rakennuskanta. Elävässä talossa asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan ilman, että asuntojakauma ja tilaratkaisut missään vaiheessa sidotaan lopullisesti kiinni tiettyihin asuntokokoihin ja käyttötapoihin. Asunnot koostuvat omalla sisäänkäynnillä varustetuista tilayksiköistä, joita voi yhdistellä ja eriyttää erilaisiksi asunnoiksi pienasunnoista isoiksi asunnoiksi ja toisinpäin, tai vaikkapa yhteisöasunnoiksi ja osin esim. työtiloiksi sekä sivuasunnoiksi. Asukkaalla/rakennuksen haltijalla on mahdollisuus määritellä asuntojen tilajärjestelyt ja muutokset hyvinkin omaehtoisesti pienillä resursseilla kulloisiakin tarpeita peilaten.

Elävän talon asukkaita palveleva tilankäytön joustavuus on saatu aikaiseksi uudella patentoidulla rakennusjärjestelmällä, jossa talotekniikka ja rakennuksen kantavat rakenteet on yhdistetty uudella tavalla. Järjestelmä ei sido ulkoarkkitehtuuria ja tilasuunnittelua. Tilat voivat pääsääntöisesti erikoistua miksi tahansa huonetilaksi ja muutokset ovat helppoja ja tarvittaessa myös palautuvia. Tekniikkaelementit luovat myös helposti muunneltavan tilapotentiaalin myöhemmille teknisille muutoksille. Putkiremontit helpottuvat oleellisesti ja niiden frekvenssi pitenee.

Siklatilat Oy:n "Tulevaisuuden puukerrostalo" -hankkeessa tavoitteena on selvittää puukerrostalorakentamisen ja -asumisen sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset vetovoimatekijät sekä liiketaloudellisesti paras tapa lisätä puukerrostalojen rakentamista.

Jukivest Oy:n/Avarrus Arkkitehdit Oy:n hankkeessa rakennetaan kerrostalo, jossa käytetään valikoituja perinteisiä teknisiä ratkaisuja yhdessä uusimman tekniikan sekä raikkaan modernin arkkitehtuurin kanssa. Koeteltuina ratkaisuina tutkitaan massiivitiilirungon sekä painovoimaisen ilmanvaihdon mahdollisuuksia uudisrakentamisessa. Tavoitteena on saada aikaiseksi energiatehokas ja kestävä rakennus, joka minimoi rakennuksesta asukkaiden terveydelle aiheutuvia haittoja.

Kaikki hakijat ovat esittäneet selvityksen taloudellisista ja muista resursseistaan hankkeiden toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Asemakaava- ja tonttitiedot


Tonttien varaaminen

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § päättänyt Helsingin tontinluovutusta koskevista linjauksista sekä niitä tarkentavista soveltamisohjeista. Linjausten mukaan kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä Kehittyvä kerrostalo -työryhmän kanssa. Esitys perustuu hakemusten tietoihin ja Kehittyvä kerrostalo -prosessissa käytyihin neuvotteluihin. Varaus toteuttaa asuntorakentamisen kehittämisen tavoitteita, mutta myös asuntotonttien luovutukselle asetettuja asuntotuotantoa edistäviä sekä asuntopoliittisia tavoitteita. Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puolto ja hankkeiden ottaminen osaksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa mahdollistaa tonttien suoravarauksen yleisten hakujen sijaan.

Varausehdot

Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä Kehittyvä kerrostalo -työryhmän kanssa. Työryhmässä ovat edustettuina kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun lisäksi muun muassa asemakaavapalvelu, rakennusvalvontapalvelu, asuntotuotantopalvelu sekä kaupunginkanslian aluerakentamisprojekti.

Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti käytettävät ehdot, hintakontrolloitua omistusasumista koskevat varausehdot sekä toimintaohjeen rakennuttajille.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 333

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Rakennusliike Reponen Oy:lle (Y-tunnus 0575342-3), Siklatilat Oy:lle (Y-tunnus 0900841-2) sekä Jukivest Oy:lle (Y-tunnus 1635689-6) / AVARRUS Arkkitehdit Oy:lle (Y-tunnus 2172875-4) varataan Oulunkylästä kaksi tonttia asuntohankkeiden ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukaisesti suunnitellut asuntotontit (AK) 28141/2 (pinta-ala 7554 m², rakennusoikeus 11 850 k-m²) ja 28135/1 (pinta-ala 2186 m², rakennusoikeus 1700 k-m²).
  • Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
  • Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä varausehtoja sekä liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi