Tonttivaraus, opiskelija-asunnot, Sörnäinen, tontti 10575/6, Lehto Asunnot Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

HEL 2019-006279
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 623 §

Tontin varaaminen Lehto Asunnot Oy:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle opiskelija-asuntojen suunnittelua varten (Sörnäinen, tontti 10575/6)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Lehto Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (y-tunnus 0116514-9) suunnitellun AK-tontin opiskelija-asuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitteen 1 mukainen tontti 10575/6 (AK, pinta-ala 600 m², rakennusoikeus 1 950 k-m²).
  • Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.
  • Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus ja suunniteltava hanke

Lehto Asunnot Oy ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (HOAS) esittävät hakemuksessaan, että niille varataan Sörnäisten Työpajanpihan alueella sijaitseva tontti 10575/6 opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten 31.12.2020 saakka.

Hakijoiden on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa tontille noin 1700 k-m² opiskelija-asumista ja noin 250 k-m² liiketilaa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa alemakaava nro 11626 vuodelta 2007. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tontilla sijaitsee vuonna 1965 ja vuonna 1989 laajennettu 4-kerroksinen pienteollisuusrakennus. Helsingin kaupunki on ostanut vuonna 2017 rakennuksen tarkoituksin purkaa se. Tontille on vireillä asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 24.4.2018 ja sen mukaan tontti on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalotontiksi.

Tontin suunniteltu rakennusoikeus on 1 700+250 k-m² ja sille voi toteuttaa kuusikerroksisen asuinrakennuksen. Tontin osoite on Työpajankatu 4.

Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat liitteenä 1.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § päättänyt Helsingin kaupungin tontinluovutusta koskevista linjauksista sekä niitä tarkentavista soveltamisohjeista. Linjausten mukaan kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein.

Lehto Asunnot Oy on toteuttamassa kortteliin muutakin asuinrakentamista ja näin ollen varattava nurkkatontti on osa suurempaa hankekokonaisuutta. Tontilla olemassa oleva pienteollisuusrakennus on perustettu puupaalujen varaan ja sen purkamisella on kiire. Tontti varataan säänneltyyn asuntotuotantoon. Edellä mainitut perusteet mahdollistavat tonttien suoravarauksen yleisten hakujen sijaan.

Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kanssa. Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti käytettävät ehdot.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 334

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Lehto Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (Hoas, y-tunnus 0116514-9) suunnitellun AK-tontin varaamista opiskelija-asuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on liitteen 1 kaavaluonnoksen mukainen tontti 10575/6 (AK, pinta-ala 600 m², rakennusoikeus 1 950 k-m², Työpajankatu 4)
  • varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
  • varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi