Lausuntopyyntö, taloussuunnitelma vuosille 2020-2022, Kårkulla samkommun -kuntayhtymä

HEL 2019-006413
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 500 §

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2020-2022:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on noin 50 helsinkiläistä ja päiväaikaisen toiminnan palveluja saa noin 35 henkilöä. Laitosasumisen piirissä on noin 10 asiakasta.

Kårkullan kuntayhtymän hallitus on päättänyt, että palvelujen hinnat pysyvät pääsääntöisesti vuoden 2019 tasolla. Helsingin osalta Kårkullan taloussuunnitelma sisältää sekä asiakasmäärän kasvua että raskaampien palvelujen oston tarvetta, minkä vuoksi maksuosuus kasvaa. Kokonaisuuden keskimääräinen suoritehinta on kuitenkin edellisvuotta pienempi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kårkulla samkommun pyytää 6.9.2019 mennessä mm. Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoa liitteenä olevasta vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmastaan (liitteet 1 ja 2).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun lausuntoon.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.