Hankinta, hankesuunnittelu, Laajasalon raitiovaunuvarikko, suorahankinta

HEL 2019-006449
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 111 §

Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnittelun hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelman laadintaan liittyvät suunnittelutehtävät yhteensä enintään 399.714,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Arkkitehti-, liikenne- ja rakennesuunnittelun Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:ltä tarjouksen 2.5.2019 mukaisesti yhteensä enintään 204.764,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaa
 • LVIAS- ja energiasuunnittelun Sweco Talotekniikka Oy:ltä tarjouksen 30.4.2019 mukaisesti yhteensä enintään 158.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
 • Pohja- ja esirakennesuunnittelun Sipti Oy:ltä tarjouksen 30.4.2019 mukaisesti yhteensä enintään 10.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan
 • Melun, tärinän ja runkomelun torjuntasuunnittelun Akukon Oy:ltä yhteensä enintään 14.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaa
 • Paloteknisen suunnittelun KK-Palokonsultti Oy:ltä yhteensä enintään 12.450,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelman laadintaan liittyviä lisätöitä edellä mainituilta toimittajilta yhteensä enintään 60.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta käsittää Reposalmen hybridikorttelin viitesuunnitelman pohjalta tehtävän raitiovaunuvarikon osuutta koskevan hankesuunnittelun. Hankesuunnitelmassa täsmennetään edelleen viitesuunnittelun aikana muodostettua kustannusarviota raitiovaunuvarikon rakentamiskustannuksista. Tavoiteaikataulu hankesuunnitelman käsittelylle johtokunnassa ja edelleen hyväksynnälle kaupunginvaltuustossa on vuonna 2020.

HKL:n johtokunta valitsi 5.4.2018, 54 §, Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun voittajaksi nimimerkillä ’Scapes’ jätetyn ehdotuksen kilpailun tuomariston arvostelupöytäkirjan mukaisesti. Samalla johtokunta lisäksi päätti, että varikon toteutukseen liittyvät jatkotoimeksiannot (varikon hankesuunnitelman laadinta ja varikon toteutussuunnitelma) voidaan tilata suorahankintana kilpailun voittaneelta työryhmältä kuitenkin niin, että päätös hankkeen jatkosuunnittelusta päätetään vielä erikseen johtokunnassa.

Edelleen HKL:n johtokunta oikeutti 17.1.2019, 7 §, HKL:n Laajasalon hybridivarikon hankkeeseen ryhtymisen ja jatkamaan hankkeen suunnittelua. Viitesuunnittelun tässä vaiheessa varikon alustava kustannusarvio ei sisältänyt varikon raiteita tai muuta raideliikennetekniikkaa ja -laitteita.

Nyt tilattavista hankesuunnittelun laadintaan liittyvistä suunnittelutehtävistä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:ltä tilattavat arkkitehti-, liikenne ja rakennesuunnittelu tilataan edellä mainitun johtokunnan 5.4.2018 tekemän päätöksen mukaisesti kilpailun voittaneelta työryhmältä. Hankinnan suorahankintaperusteena on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 43 §, 2. mom. kohta 9.

Muut hankesuunnittelun laadintaan osallistuvat toimittajat ovat osallistuneet Reposalmen hybridikorttelin viitesuunnitelman laadintaan, joten myös hankesuunnittelu on tarkoituksenmukaista tilata kyseisiltä toimittajilta. Tilausten arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen tavaroiden ja palveluiden hankintoja koskevan kynnysarvon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34904

mauri.koski@hel.fi