Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden omistusjärjestely

HEL 2019-006464
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 75 §

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden omistusjärjestely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeenomistajan päätöksen koskien yhtiön sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn ja liitteenä olevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeenomistajan päätöksen koskien yhtiön sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn ja liitteenä olevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Oulunkylän sotaveteraanitalot muodostuvat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisistä yhtiöistä, joista kumpikin omistaa Helsingin Oulunkylässä kerrostalon ja vuokraa talojen asuinhuoneistoja sotaveteraaneille asumiskäyttöön.

Kaupunginhallitus on 14.5.2018, § 328 hyväksynyt Oulunkylässä sijaitseviin veteraaniasuntoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja toiminnan siirtämisen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa. Päätöksen mukaisesti Helsingin kaupunki on 11.12.2018 hankkinut em. yhtiöiden koko osakekannan omistukseensa sillä ehdolla, että Helsingin kaupunki sitoutuu pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyvien ihmisten asumiskäytössä.

Sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

Kaupunginhallituksen 14.5.2018, § 328 päätöksessä on todettu, että Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn jatkaa Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan perustuvaa kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen omistuksen keskittämistä kohteiden hallinnoinnin ja ohjauksen tehostamiseksi sekä synergiaetujen saavuttamiseksi käyttötaloudessa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on riittävät resurssit ja organisaatio talojen kunnossapitoon ja kehittämiseen niiden käyttötarkoituksen mukaisesti sekä vuokratason pysymiseen kohtuullisena.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sulautumissuunnitelma koskien Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn on allekirjoitettu 19.6.2019.

Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 5.8.2019. Velkojille annetun kuulutuksen määräpäivä on 20.11.2019.

Osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n mukaisesti sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous. Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta päättää hallitus.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi