Hankesuunnitelma, Kaarelan raitti, uudisrakennus

HEL 2019-006537
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 677 §

V 23.10.2019, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaarelan alueen palveluverkko ja uudisrakennuksen tarve

Hankesuunnitelma koskee Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen yhteistä uudisrakennusta. Uudisrakennus korvaa nykyisen Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen tilat sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien tilat.

Kaarelan alueella (Kannelmäki−Hakuninmaa−Maununneva) on vuonna 2016 tehty alueellinen palveluverkkotarkastelu, jossa selvitettiin väestönkasvun aiheuttamaa palvelutilojen tarvetta ja käytössä olevien tilojen kuntoa.

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja ala-asteen käyttöön 210 päiväkotilapselle ja 120 perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaalle. Uudisrakennukseen siirtyvät Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkodit, joiden tilat vaatisivat laajaa korjausrakentamista lähivuosina. Päiväkoti Vuorilinnan kanssa samalla tontilla sijaitsee ryhmäperhepäiväkoti Vuorenpeikko, jonka paikkamäärä otetaan huomioon uudessa päiväkodissa ja perhepäiväkodin toiminta lakkautetaan. Kannelmäen peruskoulun nykyinen Kaarelan raitin toimipiste jatkaa uusissa tiloissa niiden valmistuttua.

Uudisrakennuksen myötä koulun oppilasmäärä säilyy ennallaan ja varhaiskasvatukseen saadaan noin 20 uutta paikkaa.

Tiloja voidaan käyttää joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. Päiväkodin ja ala-asteen ensimmäisten luokkien toiminta samassa rakennuksessa on toimintakustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu ja luo hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumolle. Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa tilat, jotka tukevat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista nykyistä paremmin.

Uudisrakennushankkeen laajuus, laatu ja aikataulu

Uudisrakennushankkeen laajuus on 3 300 brm² ja huoneistoala 2 640 htm².

Uudisrakennus toteutetaan kokonaan puurakenteisena. Hankkeesta järjestettiin suunnittele ja rakenna -urakkakilpailu (ns. SR-kilpailu), jossa edellytettiin uudisrakennuksen toteuttamista puurakenteisena ja etsittiin innovatiivisia puun käytön ratkaisuja. Hanke on Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteen 89 mukainen (kaupunki lisää puurakentamista omissa hankkeissaan).

Rakentamisen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020 ja valmistua elokuussa 2021.

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen toiminta siirretään uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi väliaikaisiin tiloihin Kaarelankentälle. Väistötilat tarvitaan yhteensä 120:lle ala-asteen oppilaalle ja 30:lle esiopetuksessa olevalle päiväkotilapselle. Väliaikaistiloiksi hankitaan siirtokelpoiset paviljongit, joiden jatkokäyttöä selvitetään muissa hankkeissa.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan uudisrakennushankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 15 300 000 euroa kustannustasossa huhtikuu 2019 (4 636 euroa/brm²). Rakennuksen toteuttaminen puurakenteisena nostaa hankkeen kustannuksia.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 12 000 000 euroa vuosille 2019−2021. Hankkeen toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on noin 32,79 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 26,32 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm². Vuokra on yhteensä 86 566 euroa kuukaudessa eli noin 1 038 787 euroa vuodessa. Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Nykyisten toimitilojen - Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien - yhteenlaskettu vuokra on noin 477 300 euroa vuodessa. Uudisrakennus lisää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosittaisia vuokramenoja siten noin 560 000 eurolla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019 § 317 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että uudisrakennus vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 317

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti:

A. Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkoti Vuorenpeikon lakkauttamisesta ja tiloista luopumisesta sekä uuden päiväkodin perustamisesta.

B. Antaa puoltavan lausunnon osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 5.9.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään niin, että "Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea" -otsikon alla toisessa kappaleessa oleva "Maunula" muutetaan "Maununnevaksi".

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 § 65

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.