Valtuustoaloite, muovin keräysastiat Helsingin puistoihin

HEL 2019-006607
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 756 §

V 27.11.2019, Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään miten Helsingin suosittuihin puistoihin voitaisiin tuoda muovinkeräysastioita.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt muovin ja muun jätteen lajittelupisteiden kokeiluprojektin yhteistyössä Staran kanssa. Kokeilu perustuu lajitteluastioiden kilpailutukseen. Tavoitteena on saada astiat koekäyttöön muutamassa suositussa puistossa kesällä 2020.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 488

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut muovin ja muun jätteen lajittelupisteiden kokeiluprojektin yhteistyössä Staran kanssa. Kokeilu perustuu lajitteluastioiden kilpailutukseen. Astioiden tulee olla Helsingin kaupunkitilaohjeessa ja kaupunkikalusteohjeessa määritellyn Helsinki-ilmeen mukaisia. Tavoitteena on saada astiat koekäyttöön muutamassa suositussa puistossa kesällä 2020. Puistojen valinta on vielä kesken.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi