Aamukouluasia, johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelu

HEL 2019-006617
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 670 §

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää todeta johtamisjärjestelmän ja toimialamallin valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet loppuun käsitellyiksi.

Tukkutorin tarkoituksenmukaisen organisaatiomallin tarkastelua jatketaan tehtyjen selvitysten pohjalta ja tarkastelun tulokset tuodaan erikseen käsiteltäväksi.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 hyväksyessään kaupunkistrategian 2017-2021 lisäksi, että valtuustokauden puolessa välissä valtuustolle tuodaan arvio vuonna 2017 käynnistyneen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Arvion tekemiseksi kaupunki käynnisti laajan johtamisuudistuksen arviointikokonaisuuden, joka koostuu useista eri selvityksistä. Arviointiaineisto on käsitelty valtuustoseminaarissa 13.-14.6.2019.

Kaupunginhallituksen aamukoulu käsitteli puolivälin tarkastelua 13.6.2019. Kaupunginhallitus merkitsi 24.6.2019 tiedoksi johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun ja käynnisti seuraavat toimenpiteet. Kaupunginhallitus kehotti

  • kaupunginkansliaa valmistelemaan apulaispormestareiden toimivallan muutosehdotukset hallintosääntöön siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2019
  • kaupunginkansliaa valmistelemaan selvityksen kaupunginhallituksen elinkeinojaoston toimenkuvan muuttamisesta selvityksen syyskuun 2019 loppuun mennessä
  • kaupunginkansliaa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa valmistelemaan selvityksen Tukkutorin tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta kaupungin organisaatioon selvityksen elokuun 2019 loppuun mennessä
  • kaupunginkansliaa yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialojen kanssa valmistelemaan selvityksen lautakuntien ja jaostojen työnjakoon liittyvistä muutostarpeista selvityksen syyskuun 2019 loppuun mennessä

Apulaispormestareiden toimivallan täsmentämistä koskevan hallintosäännön muutosesitys on kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.9.2019 esitettäväksi kaupunginvaltuuston 9.10.2019 päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston tehtäviä on selvitetty kaupunginkansliassa ja yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Kaupunginhallituksen, kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen toimivallasta ja toiminnasta ei löydy sellaisia päätösmäärältään merkittäviä kokonaisia asiaryhmiä, joiden siirtäminen elinkeinojaoston päätettäväksi olisi perusteltua, selkeyttäisi elinkeinojaoston toimenkuvaa tai nopeuttaisi päätöksentekoa.

Tukkutorin osalta kanslia ja kaupunkiympäristön toimiala ovat yhteistyössä työstäneet selvityksen tukkutoritoiminnan toiminta-ajatuksesta, tavoitetilasta ja toimintamallivaihtoehdoista. Selvityksen pohjalta jatketaan eri organisointivaihtoehtojen tarkastelua ja tulokset tuodaan erikseen käsiteltäväksi

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön lautakuntien ja jaostojen työnjakoon liittyviä muutostarpeita on selvitetty tarkastelemalla lautakuntien ja jaostojen kokousmääriä, käsiteltävien asioiden määriä ja käsiteltävien asioiden jakautumista eri tehtäväkokonaisuuksiin kohdistaen tarkastelu kyseessä olevien lautakuntien erityiseen toimivaltaan. Selvityksiä on arvioitu yhteistyössä asianosaisten toimialojen kanssa. Lautakuntien toimivallasta ei löydy sellaisia päätösmäärältään merkittäviä asiaryhmiä, joiden siirtäminen jaostojen päätettäväksi hallintosääntöä muuttamalla tasaisi lautakunnan ja jaostojen työmääriä. Koska huomattava osa lautakuntien päätöksistä koskee kaupunginhallitukselle annettavia lausuntoja, voidaan työmääriä tasata jossain määrin esittämällä lausuntopyynnöt ensisijaisesti jaostoille silloin, kun se on käsiteltävän asian osalta mahdollista.

Tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten perusteella johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelu ja toimenpiteet voidaan todeta loppuun käsitellyiksi.

Johtamisjärjestelmän arviointikokonaisuudessa jatkuu vielä valtuustokauden jälkipuoliskolla kolme yliopistojen toteuttamaa arviointitutkimushanketta, joiden tulokset valmistuvat ennen valtuustokauden loppua. Lisäksi kaupungilla on optio KPMG:n toteuttamaan arviointiin. Myös osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointia jatketaan. Valtuustokauden lopun johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointiin palataan erikseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 473

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi