Aamukouluasia, johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelu

HEL 2019-006617
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 686 §

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta johtamisjärjestelmän ja toimialamallin valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet loppuun käsitellyiksi.

Tukkutorin tarkoituksenmukaisen organisaatiomallin tarkastelua jatketaan tehtyjen selvitysten pohjalta ja tarkastelun tulokset tuodaan erikseen käsiteltäväksi.

Jaostojen ja lautakuntien työnjaon tarkastelu tuodaan uudestaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi valtuustokauden lopulla, jolloin on mahdollista vielä valmistella mahdollisia muutoksia tulemaan voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

"Jaostojen ja lautakuntien työnjaon tarkastelu tuodaan uudestaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi valtuustokauden lopulla, jolloin on mahdollista vielä valmistella mahdollisia muutoksia tulemaan voimaan seuraavan valtuustokauden alussa."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 9
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Tomi Sevander, Mikko Särelä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisäys päätökseen: Jaostojen ja lautakuntien työnjaon tarkastelu tuodaan uudestaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi valtuustokauden lopulla, jolloin on mahdollista vielä valmistella mahdollisia muutoksia tulemaan voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.

Jäsen Valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 3 4 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus päättää todeta johtamisjärjestelmän ja toimialamallin valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet loppuun käsitellyiksi.

Tukkutorin tarkoituksenmukaisen organisaatiomallin tarkastelua jatketaan tehtyjen selvitysten pohjalta ja tarkastelun tulokset tuodaan erikseen käsiteltäväksi.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 hyväksyessään kaupunkistrategian 2017-2021 lisäksi, että valtuustokauden puolessa välissä valtuustolle tuodaan arvio vuonna 2017 käynnistyneen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Arvion tekemiseksi kaupunki käynnisti laajan johtamisuudistuksen arviointikokonaisuuden, joka koostuu useista eri selvityksistä. Arviointiaineisto on käsitelty valtuustoseminaarissa 13.-14.6.2019.

Kaupunginhallituksen aamukoulu käsitteli puolivälin tarkastelua 13.6.2019. Kaupunginhallitus merkitsi 24.6.2019 tiedoksi johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun ja käynnisti seuraavat toimenpiteet. Kaupunginhallitus kehotti

  • kaupunginkansliaa valmistelemaan apulaispormestareiden toimivallan muutosehdotukset hallintosääntöön siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2019
  • kaupunginkansliaa valmistelemaan selvityksen kaupunginhallituksen elinkeinojaoston toimenkuvan muuttamisesta selvityksen syyskuun 2019 loppuun mennessä
  • kaupunginkansliaa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa valmistelemaan selvityksen Tukkutorin tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta kaupungin organisaatioon selvityksen elokuun 2019 loppuun mennessä
  • kaupunginkansliaa yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialojen kanssa valmistelemaan selvityksen lautakuntien ja jaostojen työnjakoon liittyvistä muutostarpeista selvityksen syyskuun 2019 loppuun mennessä

Apulaispormestareiden toimivallan täsmentämistä koskevan hallintosäännön muutosesitys on kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.9.2019 esitettäväksi kaupunginvaltuuston 9.10.2019 päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston tehtäviä on selvitetty kaupunginkansliassa ja yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Kaupunginhallituksen, kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen toimivallasta ja toiminnasta ei löydy sellaisia päätösmäärältään merkittäviä kokonaisia asiaryhmiä, joiden siirtäminen elinkeinojaoston päätettäväksi olisi perusteltua, selkeyttäisi elinkeinojaoston toimenkuvaa tai nopeuttaisi päätöksentekoa.

Tukkutorin osalta kanslia ja kaupunkiympäristön toimiala ovat yhteistyössä työstäneet selvityksen tukkutoritoiminnan toiminta-ajatuksesta, tavoitetilasta ja toimintamallivaihtoehdoista. Selvityksen pohjalta jatketaan eri organisointivaihtoehtojen tarkastelua ja tulokset tuodaan erikseen käsiteltäväksi

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön lautakuntien ja jaostojen työnjakoon liittyviä muutostarpeita on selvitetty tarkastelemalla lautakuntien ja jaostojen kokousmääriä, käsiteltävien asioiden määriä ja käsiteltävien asioiden jakautumista eri tehtäväkokonaisuuksiin kohdistaen tarkastelu kyseessä olevien lautakuntien erityiseen toimivaltaan. Selvityksiä on arvioitu yhteistyössä asianosaisten toimialojen kanssa. Lautakuntien toimivallasta ei löydy sellaisia päätösmäärältään merkittäviä asiaryhmiä, joiden siirtäminen jaostojen päätettäväksi hallintosääntöä muuttamalla tasaisi lautakunnan ja jaostojen työmääriä. Koska huomattava osa lautakuntien päätöksistä koskee kaupunginhallitukselle annettavia lausuntoja, voidaan työmääriä tasata jossain määrin esittämällä lausuntopyynnöt ensisijaisesti jaostoille silloin, kun se on käsiteltävän asian osalta mahdollista.

Tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten perusteella johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelu ja toimenpiteet voidaan todeta loppuun käsitellyiksi.

Johtamisjärjestelmän arviointikokonaisuudessa jatkuu vielä valtuustokauden jälkipuoliskolla kolme yliopistojen toteuttamaa arviointitutkimushanketta, joiden tulokset valmistuvat ennen valtuustokauden loppua. Lisäksi kaupungilla on optio KPMG:n toteuttamaan arviointiin. Myös osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointia jatketaan. Valtuustokauden lopun johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointiin palataan erikseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 03.10.2019 § 670

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

24.06.2019 Ehdotuksen mukaan

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi