Aamukouluasia, johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelu

HEL 2019-006617
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 451 §

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelu

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 hyväksyessään kaupunkistrategian 2017-2021 lisäksi, että valtuustokauden puolessavälissä valtuustolle tuodaan arvio vuonna 2017 käynnistyneen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Arvion tekemiseksi kaupunki käynnisti laajan johtamisuudistuksen arviointikokonaisuuden, joka koostuu useista arvioinneista. Arviointiaineisto on julkaistu valtuuston puoliväliseminaarin aineistoissa ja asiaa käsitellään valtuustoseminaarissa 13.-14.6.2019.

Arviointikokonaisuus koostuu KPMG Oy:n toteuttamasta johtamisuudistuksen arvioinnista, Hankenin (Svenska handelshögskolan) toteuttamasta vielä kesken olevasta etnografisesta arviointitutkimuksesta, henkilöstökokemuksen arvioinnista, osallisuus ja vuorovaikutusmallin arvioinnista sekä Deloitte Oy:n toteuttamista johtoryhmien työpajoista.

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin puolivälitarkastelun pohjalta tehtävistä toimenpiteistä on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 24.6.2019.

Kuten valtuustoseminaarin aineistojen johtamisjärjestelemän arvioinnin yhteenvedossa todetaan, arvioinneista muodostuu selkeä kuva, ettei laaja-alaista uudelleenarvioinnin tarvetta tehdyn muutoksen kokonaisuudelle ole.

Poliittisen johtamisjärjestelmän (pormestarimalli ja lautakuntakokonaisuus) koetaan pääsääntöisesti edenneen uudistusten tavoitteen suuntaisesti. Viranhaltija ja palveluorganisaation muutos on myös edennyt tavoitteiden suuntaisesti, mutta osa johtamisen ja henkilöstökokemuksen arvioinneista osoittaa, että muutos on osin vielä kesken ja parantamistoimenpiteitä on tehtävä.

Arvioinnin pohjalta on päätetty tehdä seuraavat muutokset ja käynnistää seuraavat selvitysprosessit:

  • Apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen
  • Elinkeinojaoston toimenkuvan muuttamisesta käynnistetään selvitys
  • Tukkutorin tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta kaupunginorganisaatioon tehdään selvitys.
  • Lautakuntien ja jaostojen työnjakoon liittyvät muutostarpeet kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialalla selvitetään.

Lisäksi kaupunginkansliassa on käynnistetty uuden osaston perustamisen valmistelu. Uuden osaston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Pormestari antaa johtamisjärjestelmään ja toimialamalliin liittyvistä tarkastustarpeista suullisen selostuksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi