Määrärahan myöntäminen, Länsisataman esirakentaminen ja alueiden käyttöönotto

HEL 2019-006741
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 541 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisataman, Kalasataman ja Kuninkaankolmion esirakentamiseen vuodelle 2019

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarvion 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi, alakohdista määrärahoja seuraavasti:

alakohdasta 8 01 02 02, Länsisataman esirakentaminen,
Khn käytettäväksi

        8 074 000 euroa Länsisataman esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 03, Kalasataman esirakentaminen,
Khn käytettäväksi

         20 000 000 euroa Kalasataman esirakentamiseen

alakohdasta 8 01 02 05, Kuninkaankolmion esirakentaminen,
Khn käytettäväksi

        660 000 euroa Kuninkaankolmion esirakentamiseen

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Länsisatama

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Länsisataman esirakentamista päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2009 alkaneisiin Länsisataman esirakentamistöihin on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty n. 145,0 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on alakohtaan Länsisataman esirakentaminen varattu 8,074 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Länsisataman esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 1,70 milj. euroa (kh 11.3.2019 § 187). Vuosina 2019–2028 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä n. 56 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Jätkäsaari ja Hernesaari ovat pääosin täyttömaata. Täyttäminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuhteista ole olemassa. Länsisataman esirakentaminen edellyttää suunnittelun lähtötiedoiksi pohjatutkimuksia ja mittauksia turvallisten, taloudellisten ja ekologisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Jätkäsaaren osalta ajankohtaista vuonna 2019 on mm. Hyväntoivonpuiston eteläosan täytöt, syvätiivistys Saukonlaiturin alueella, Ahdinaltaan meritäyttöjen ja niihin liittyvien vesirakenteiden suunnittelu, alueen esikuormituspenkereiden painumamittaukset sekä muut kaavoitusta varten tehtävät pohjatutkimukset. Hernesaaressa tutkimukset palvelevat kaavoitusta ja tutkimuksia käynnistetään sitä mukaa, kun nykyiset toimijat poistuvat alueelta. Lisäksi tarvitaan alueen asemakaavojen toteutettavuutta ja taloudellisuutta palvelevia teknisiä selvityksiä.

Hernesaaressa jatkuu esirakentaminen kaivumaiden, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointi sekä käsittely.

Hernesaaren telakka-alueella osoitteessa Hernematalankatu 3 sijaitseva autojen varusteluhalli ja osoitteessa Hernesaarenranta 1 sijaitseva Merihalli puretaan vuosina 2018-2019. Merihallin tilavuus on 330 000 m³ ja bruttoala 28 683 m². Rakennuksen valmistumisvuosi on 1972. Purkutöiden suunnittelu on alkanut vuonna 2017. Purku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi 10/2018–12/2019 välisenä aikana. Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tekninen johtaja päätti hyväksyä 12.10.2018 (155 §) Merihallin purkamisen. Urakkatarjouksen perusteella laskettu arvonlisäveroton kustannusarvio on 1,56 milj. euroa. Hankkeen määrärahan käyttö ennen vuotta 2019 on 0,14 milj. euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2019 on 1,42 milj. euroa (alv. 0 %).

Jätkäsaaressa Ahdinaltaan alueen esirakentaminen on käynnissä ja käsittää mm. syvätiivistystä, ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen esirakentamista tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Liikuntapuiston esirakentamisurakka valmistui maaliskuussa. Lisäksi tehdään täyttöjä Hyväntoivonpuiston eteläosassa.

Koko alueella tehdään pilaantuneen maan tutkimusta ja kunnostukseen liittyvää valvontaa.

Käynnissä olevien urakoiden määrärahatarve on 9,77 milj. euroa ja siihen käytetään toimialalle jo myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 1,70 milj. euroa ja talousarvioon Länsisataman esirakentamiseen vuodelle 2019 varattu määräraha 8,074 milj. euroa.

Kalasatama

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Kalasataman esirakentamisen suunnittelua ja toteutusta päätettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Vuonna 2009 alkaneisiin Kalasataman esirakentamistöihin on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 110,6 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on varattu Kalasataman esirakentamiseen 31,8 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Kalasataman esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 9,887 milj. euroa (kh 11.3.2019 § 187). Vuosina 2019–2028 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä n. 228 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Kaavatalousselvitykset ja pohjatutkimukset

Kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointiin tarvittaviin teknisiin yleissuunnitelmiin ja selvityksiin määrärahatarpeeksi arvioidaan 0,5 milj. euroa vuonna 2019. Alueen pohjatutkimuksiin ja tarkkailumittauksiin vuodelle 2019 arvioidaan tarvittavan 0,5 milj. euroa. Pohjatutkimustarpeet kohdistuvat erityisesti Nihdin ja Pohjois-Verkkosaaren alueille sekä tarkkailumittausten osalta Kyläsaaren alueelle. Arvioituihin kaavatalousselvityksiin ja pohjatutkimuksiin arvioidaan tarvittavan yhteensä 1,0 milj. euroa.

Pilaantuneen maaperän kunnostus

Verkkosaaren eteläosan tonttien pilaantuneen maan puhdistuksen arvioidaan maksavan tänä vuonna n. 0,6 milj. euroa, Verkkosaaren pohjoisosan noin 5,0 milj. euroa ja Hanasaaren alueen maaperätutkimusten, kunnostusvaihtoehtojen selvittämisen ja koekunnostuksen 0,5 milj. euroa. Työpajanpihan kortteleiden käynnistyvän kunnostuksen kustannusten arvioidaan olevan n. 0,5 milj. euroa. Sompasaaren ja Sörnäistenniemen kunnostusta jatketaan tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa ja kustannusten arvioidaan olevan 0,2 milj. euroa. Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistuksen loppuunsaattamisen kustannukset ovat arviolta 2,5 milj. euroa ja Vilhonvuorenkadun jatkeen pilaantuneen maan puhdistamisen 1,5 milj. euroa. Arvioitu kokonaismäärärahatarve vuonna 2019 Kalasataman alueen maaperän kunnostamiseen on yhteensä n. 10,8 milj. euroa.

Esirakentaminen

Vuonna 2019 massojen kierrätysalueella jatketaan kaivumaiden, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointia ja käsittelyä. Tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen ja puistoalueiden esirakentamista tehdään vuoden 2019 aikana tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa pääasiassa Verkkosaaren eteläosan, Suvilahden, Sompasaaren, Verkkosaaren pohjoisosan, Työpajanpihan ja Kalasataman keskuksen asemakaava-alueille sekä Vilhonvuorenkadulla. Lisäksi määrärahalla poistetaan ja jälkikäsitellään alueella olevat hylätyt alukset ja hoidetaan Nihdin maamassojen välivarastointikenttää. Määrärahatarve edellä mainittuihin esirakentamistoimenpiteisiin on 13,2 milj. euroa.

Tiilisen kaasukellon vaipan puhdistus ja peruskorjaus

Suvilahden entisen sähkövoimalan ja kaasulaitoksen alueella kunnostetaan käytöstä poistettua tiilistä kaasukelloa. Kunnostus mahdollistaa tilan muuntamisen kulttuurikäyttöön. Kunnostuksen ja kulttuurikäyttöön muuntamisen myötä tiilinen ja teräksinen kaasukello muodostavat Suvilahden muiden toimintojen kanssa monipuolisen kulttuuri- ja tapahtumakeskuksen niin Kalasataman kaupunginosan kuin kaupunkia laajemminkin palvelevaan käyttöön.

Kunnostustyöt ovat välttämättömiä riippumatta kaasukellon tulevasta käytöstä. Tähän velvoittaa jo rakennusvalvontaviraston asettama hallintopakkopäätös, jonka mukaan tiilisen kaasukellon korjausten tulee valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2017 (§ 172) hyväksyä Suvilahden tiilisen kaasukellon vaipan puhdistuksen ja peruskorjauksen 16.2.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 450 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18, 2 milj. euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019. Vuoden 2018 loppuun mennessä hankkeeseen on käytetty 5,32 milj. euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2019 on 11 milj. euroa (alv. 0 %).

Kalasataman esirakentamiseen ennustetaan tarvittavan vuonna 2019 yhteensä noin 36 milj. euroa, johon käytetään toimialalle jo myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 9,887 milj. euroa ja tässä vaiheessa haettavaa määrärahaa 20,0 milj. euroa. Tarvittava lisämääräraha haetaan myöhemmin, kun tarve täsmentyy.

Kuninkaankolmio

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa Kuninkaankolmion esirakentamista päätettyjen suunnitelmien mukaisesti Kuninkaantammen ja Honkasuon alueella.

Vuonna 2013 alkaneisiin Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty Kuninkaantammen ja Honkasuon alueella yhteensä 10,1 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on alakohtaan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen varattu 0,660 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Kuninkaankolmion esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 0,32 milj. euroa (kh 11.3.2019 § 187). Vuosina 2019–2024 Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 6,9 milj. euroa.

Lammenrannan asemakaava-alueella, Ellen Thesleffin puiston sakka-altaan esirakentaminen jatkuu ja altaan pohjoispuolelle tehdyn esirakentamisalueen vesi- ja huokoskaasutarkkailua jatketaan, alueen pohjatutkimuksia tarkennetaan sekä geoteknisiä tarkkailumittauksia jatketaan. Alueen itäreunan rakennetaan esikuormituspenger ja työnaikaisten hulevesien selkeytysallas.

Vennynpuiston esirakentamista jatketaan sijoittamalla puistoon Kuninkaantammen kadunrakentamishankkeiden yhteydessä syntyviä kallio- ja maamassoja.

Honkasuolla jatketaan stabiloitujen alueiden ja painopenkereiden tarkkailumittauksia sekä täydennetään Honkasuontien ja Keltaperhosen alueiden pohjatutkimuksia.

Vuoden 2019 arvioitu esirakentamismäärärahan tarve on 0,98 milj. euroa, johon käytetään toimialalle jo myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 0,32 milj. euroa ja talousarvioon kohteelle varattu määräraha.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa Länsisataman esirakentamista varten 8 074 000 euroa, Kalasataman esirakentamista varten 20 000 000 euroa ja Kuninkaankolmion esirakentamista varten 660 000 euroa vuoden 2019 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi