Ajankohtaiskatsaus, Helsinki Marketing Oy Ltd

HEL 2019-006872
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 71 §

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto, hallituksen puheenjohtaja Liisa Kivelä ja hallituksen jäsen Atte Malmström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Marketing Oy Ltd

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2019 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019
seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö rakentaa mittariston toiminnalleen ja ottaa sen käyttöön.
2. Yhtiön omarahoituksen osuus säilyy kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti vähintään samalla tasolla kuin aiemmin.
3. Yhtiö edistää osaltaan kestävää matkailun kehitystä sitouttamalla elinkeinoa ja viestimällä siitä sidos- ja kohderyhmilleen.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Liisa Kivelä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi