Ajankohtaiskatsaus, Helsingin Leijona Oy

HEL 2019-006873
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 72 §

Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer, toimitusjohtaja Timo Lindén, hallituksen puheenjohtaja Elina Moisio ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2019 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Helsingin Leijona Oy koordinoi Kauppatorin kehitystoimenpiteitä. Päätös määrärahasta Kauppatorin kehittämiselle kesäkaudella 2019 (475 000 €) on tehty 2.5.2019.

Kehitystyö on jatkuvaa ja työtä konkretisoidaan eri kokeiluilla, tapahtumilla ja markkinointiviestinnällä. Tehtäväkentän laajentaminen on luonteva jatkumo aiemmasta Torikortteleiden kehittämisestä kohti Kauppatoria. Kaupunkistrategian mukainen pitkän tähtäimen visio laajemman alueen kokonaisuudesta luodaan tämän työn rinnalla.

Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Elina Moisio ja toimitusjohtaja Timo Lindén.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi