Virkasuhteen täyttäminen, liikenneliikelaitos HKL, henkilöstö ja liiketoiminnan tuki yksikön johtajan virka, työavain 21-49-19

HEL 2019-007001
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 123 §

Päätös liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämisestä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Elina Norrena

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi valitaan N.N. 1.10.2019 alkaen.

Sulje

HKL:n johtokunta päätti kokouksessaan 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että HKL:ään perustettiin mm. henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö. Johtokunta edelleen päätti kokouksessaan 2.5.2019 kehottaa liikenneliikelaitosta julistamaan henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran haettavaksi niin, että virka täytetään 1.10.2019 lukien johtokunnan hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Johtokunta päätti myös, että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta. Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. HKL:n osastotasoisten yksiköiden päälliköiden palkkaus on määritelty Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta 4 § mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä ja, että hakuajan on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Yksikön johtajan virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisellä rekrytointisivulla ajalla 10.5. – 4.6.2019.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan saapui määräajassa yhteensä 31 hakemusta, joista kolme ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Hakemusten perusteella parhaiksi arvioituja hakijoita haastateltiin kaksivaiheisesti HKL:ää avustavan ulkoisen asiantuntijan sekä toimitusjohtajan ja henkilöstöpäällikön toimesta. Haastattelujen perusteella osasta hakijoista teetettiin lisäksi soveltuvuusarviointi.

HKL:n johtokunnalla on ollut käytettävissään hakemukset, soveltuvuusarvioinnit sekä toimitusjohtajan arvio. Lisäksi johtokunta haastattelee hakijoita kokouksessaan 20.6.2019.

Esityslistaa täydennetään kokouksessa johtokunnan tekemien haastattelujen ja käymien keskustelujen pohjalta.

Päätöksentekoprosessi

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 (kaupunginhallitus 17.12.2018) mukaisesti HKL on saanut 26.4.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myönteisen lausunnon viran avoimeksi julistamisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä tasosta ja säännöksen 2 momentin mukaan ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski , toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi