Hankinta, Helsingissä järjestettävä Tuska-festival -tapahtuma, yhteistyösopimus Finnish Metal Events Oy ja Kaupunginkanslia

HEL 2019-007017
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Helsingissä järjestettävä Tuska-festival -tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Finnish Metal Events Oy:n kanssa

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Finnish Metal Events Oy:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä 28.6.-30.6.2019 järjestettävää Tuska-festivals -tapahtumaa.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on 43 250 euroa (alv 0%). Kaupunginkanslian viestintäosaston markkinointiyksikkö toteuttaa sopimuksen liitteessä määritellyt yhteistyö-, markkinointi- ja bränditoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 43 250 euroa (alv 0 %). Toimenpiteiden kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, Kaupunginkanslia, viestintäosaston vuoden 2019 tulosbudjetissa markkinointiyksikölle osoitetusta määrärahasta (sisäinen tilaus 1872000042 MA Suvilahden festivaalit).

Edelleen viestintäjohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Strategian mukaan Helsinki lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten tapahtumien synnylle. Lisäksi Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tapahtumat kasvattavat Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla.

Tuska-festival 2019-tapahtuma järjestetään 28.6.–30.6.2019 Helsingissä, Suvilahden tapahtuma-alueella. Kolme päiväinen Tuska-festival on yksi merkittävimmistä vuosittaisista musiikkifestivaaleista pääkaupunkiseudulla.

Tapahtumaan saapuu kävijöitä n. 20:stä eri maasta, joista viisi merkittävintä Venäjä, Saksa, Ruotsi, Iso-Britannia ja USA. Tapahtumassa työskentelee noin 150 vapaaehtoista. Järjestäjä odottaa tapahtumaan yhteensä noin 35 000 kävijää.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan kaupunginkanslian viestintäosaston yhteistyö- ja markkinointitoimenpiteistä, mainospintojen käytöstä sekä kaupungin brändinäkyvyydestä tapahtumassa.

Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, jos yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Finnish Metal Events Oy omistaa Helsingissä järjestettävän Tuska-Festivals –tapahtuman järjestämisoikeuden.

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja