Perussopimuksen muuttaminen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

HEL 2019-007039
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 496 §

V 28.8.2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat vuonna 2009 sopineet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perustamisesta. Kuntayhtymä toimii pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain (829/2009) 2 §:ssä tarkoitettuna kuntayhtymänä.

Jäsenkunnat ovat kuntayhtymän perussopimuksella sopineet kuntayhtymän toimintaan ja hallintoon liittyvistä keskeisistä asioista kuntalain mukaisesti.

Perussopimuksen muuttaminen

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Lain kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltakin osin aiemmin, vuoden 1995 kuntalain säännöksistä. Uuden kuntalain 149 §:n siirtymäsäännöksen mukaan kuntayhtymien perussopimukset on saatettava kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

HSY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 14.6.2019 HSY:n perussopimuksen muuttamista (§ 61) ja päätti lähettää ehdotuksen perussopimuksen muuttamisesta jäsenkunnille käsiteltäväksi.

Perussopimuksen muuttamista on valmisteltu HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken. Perussopimukseen on muun muassa lisätty kuntalain edellyttämät määräykset

  • alijäämän kattamisesta,
  • talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja
  • raportoinnista jäsenkunnille.

Mallina perussopimuksen ehtojen muotoilussa on käytetty Kuntaliiton vuonna 2016 julkaistua perussopimusmallia.

Lisäksi perussopimukseen on tehty tarkennuksia, joilla sopimus on saatettu vastaamaan nykytilannetta

  • kuntayhtymän tehtävien,
  • yhtymäkokouksissa käsiteltävien asioiden ja
  • lausuntomenettelyn osalta.

Lisäksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimusta vastaavasti HSY:n hallituksen toimikaudeksi muutetaan neljä vuotta ja tarkastuslautakunnan jäsenten lukumääräksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään kolme jäsentä.

Perussopimukseen on myös lisätty määräykset kuntayhtymän tiedonantovelvollisuudesta jäsenkaupunkien kaupunginhallituksille sekä määräykset kuntayhtymän yhteistyömenettelystä ja konserniohjeesta.

Perussopimukseen tehtävät muutokset näkyvät liitteessä 2 siten, että tehtävät poistot on merkitty punaisella fontilla ja muut muutokset sinisellä fontilla.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen ja muut HSY:n jäsenkunnat hyväksyvät omalta osaltaan perussopimuksen muutokset liitteenä olevan luonnoksen mukaisena, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta luonnoksen mukaisen perussopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Lopuksi

Kuntalain 55 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyy valtuusto.

HSY:n perussopimuksen 26 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Ehdotuksen perussopimuksen muuttamisesta valmistelee kuntayhtymän hallitus ja se on hyväksyttävä jäsenkuntien valtuustoissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi