Osakkeiden merkintähinnan maksaminen, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

HEL 2019-007124
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 499 §

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osakkeiden merkintähinnan maksaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi 11 000 euroa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeiden merkitsemistä varten sopimusalueen 2 osalta vuoden 2019 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 568 päätöksen perusteella perustettu palveluyhtiö, joka toteuttaa uusia asuntotontteja koskevia asemakaavojen, varauspäätösten ja vuokrasopimusten/kauppakirjojen ehtoja.

Palveluyhtiö toteuttaa sopimusalueillaan keskitetysti osakasyhteisöilleen omakustannusperusteisia palvelukonsepteja, joiden toteuttaminen rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omistajat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.

Tämän vuoksi jokainen osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen mukaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi palveluyhtiöön, tekemään palveluyhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen ja merkitsemään/ostamaan käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti äänivallattomia B1-, B2-, B3- ja B4-osakkeita, C1-, C2-, C3- ja C4-osakkeita ja D-osakkeita sekä tarvittaessa suorittamaan investointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Palveluyhtiön äänivaltaisia A-osakkeita merkitsevät sopimusalueilla toimivat asuntotonttien varauksensaajat, sekä kaupunki rakennetun omaisuuden ja yleisten alueiden palvelukokonaisuuden asuntotuotantopalveluille varattujen ja varattavien asuntotonttien osalta.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli sopimusalueille (neljä suunniteltua sopimusaluetta).

Yhtiön toiminnan laajentuminen sopimusalueelle 2

Kaupunginhallitus päätti 7.8.2017, § 730 oikeuttaa yhtiön laajentamaan toiminta-aluettaan sopimusalueelle 2, hyväksyä sopimusaluetta 2 koskevat rakennuttaja-, merkintä- ja käyttöoikeussopimukset sekä kehottaa kaupungin oikeuspalveluja hoitamaan yhdessä muiden sopimusalueen 2 tonttien varauksensaajien kanssa yhtiön toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan rakennuttajasopimus 2:n. Samassa kaupunginhallituksen päätöksessä on myös osakkeiden merkintään liittyvä vuotta 2017 koskeva määrärahapäätös.

Rakennuttajasopimus 2:n allekirjoituksella kaupunki sitoutuu merkitsemään sopimuksessa yksilöidyt osakkeet eli 11 kappaletta A-osakkeita, yhteensä 11 000 euron merkintähinnalla.

Sopimusaluetta 2 koskevien toimenpiteiden suorittaminen on viivästynyt suunnittelusta. Rakennuttajasopimus 2 on allekirjoitettu 16.4.2019, ja kaupunki on merkinnyt vasta silloin 11 kappaletta A-osakkeita palveluyhtiön toiminta-alueen laajentumiseen liittyen. Tämän vuoksi tarvitaan uusi päätös A-osakkeiden merkintähinnan maksamiseksi tarvittavasta talousarviomäärärahasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi