Valtuustoaloite, Helsinki toteuttaa hirsirakenteisen koulun

HEL 2019-007157
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 6 §

V 12.2.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Mari Holopainen ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että kiinteistöstrategian myötä Helsinki aikoo mittavasti parantaa rakennusten hiilijalanjälkeä ja energiatehokkuutta. Suomessa on rakennettu ja palkittu useita hirsisiä kouluja ja päiväkoteja, mutta Helsingissä ei ole rakennettu merkittävää julkista hirsirakennusta. Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki toteuttaa hirsirakenteisen koulun.

Kaupunginhallitus toteaa, että hirsirakentamiseen liittyvät haasteet ovat samoja kuin muussa puurakentamisessa. Lisäksi hirsirakentamiseen liittyy seuraava erityispiirteitä:

  • Hirsiseinän lämmöneristävyys on lähtökohtaisesti heikompaa kuin muilla seinäratkaisuilla.
  • Hirsirakenteisten rakennusten ilmatiiveyttä pidetään lukuisten liitoskohtien vuoksi huonompana kuin kivi- tai puutalossa.
  • Hirsirakennukset ovat sekä vaaka- että pystyrakenteiden osalta herkkiä äänen sivutiesiirtymille, eli ääni kulkeutuu herkästi puurakennetta pitkin ulkoa rakennuksen sisälle sekä huoneesta toiseen.
  • Hirren positiivisina pidetyt sisäilmaominaisuudet perustuvat siihen, että hirsinen seinärakenne solidina (yksiaineisena) rakenteena on kosteusteknisesti riskittömämpi kuin kerroksellinen seinärakenne tilanteessa, jossa rakenteeseen pääsee kosteutta. Hirren ohella on tarjolla muitakin yksiaineisia rakennusmateriaaleja kuten kennoharkko. Myös CLT:tä saa nykyisin yksiaineisena tuotteena.
  • Hirsirakenne soveltuu huonosti avoimen ja muuntojoustavan oppimisympäristön toteuttamiseen. Koulurakennuksissa hirsi soveltuukin lähinnä julkisivuihin kevyiden väliseinien ollessa levyrakenteisia.

Julkisena hankkijana Helsingin kaupungin on vaikeata suosia yhtä rakennustuotetta muiden kustannuksella. Rakennustuotteen valinnan tulee perustua siihen, mikä ratkaisu kulloinkin tuottaa lopputuloksen, joka parhaiten täyttää sille asetetut tavoitteet.

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti puurakentamisen kehitystä Suomessa ja ulkomailla mukaan lukien muiden kuntien hirsirakennushankkeet. Hirsirakennuksilla ei kuitenkaan ole osoitettavissa ylivertaisia teknisiä ominaisuuksia muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Hirsirakennusten merkittävimpänä erona muuhun puurakentamiseen verrattuna voidaan pitää siihen liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi hirsirakentaminen luo rakennuksen ulko- ja sisätilojen arkkitehtuurille voimakkaan oman luonteensa, mistä johtuen hirsirakennus tulee sijoittaa alueelle, johon se soveltuu ja jonka kaupunkikuvaan ja imagoon se tuo lisäarvoa.

Helsingin kaupunki edistää puurakenteisten ja hirsisten koulujen toteutumista parhaiten järjestämällä näiden suunnittelusta kilpailuja, joissa toteuttaja osallistuu suunnitteluratkaisun kehittämiseen ja asettamalla tavoitteet ja vaatimukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat puisista rakennevaihtoehdoista kuhunkin kohteeseen parhaat tavoitteet täyttävän rakenneratkaisun mukaan lukien hirsirakennus.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Päätösesitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.