Valtuustoaloite, vakituisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

HEL 2019-007161
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 765 §

V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun siten, että:

  • Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta.
  • Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.
  • Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä.
  • Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen.
  • Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Kaisa Hernberg: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että:

  • Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta.
  • Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.
  • Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä.
  • Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen.
  • Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun äänin 5 - 10.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että: - Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn toimivuutta. - Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväskylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus. - Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä. - Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä nuorten jaksamisen. - Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Jäsen Valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 2 3 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginvaltuuston jokaiseen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätöksen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasvavat.

Toimialalautakunnat käsittelevät asioita sekä päätöksentekijöinä että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelijoina. Valtuuston päätös puolestaan on asian lopullinen ratkaisu.

Nuorten osallistuminen liittyy erityisesti tähän valmistelurooliin. Suomalaisessa hallintokulttuurissa osallistuminen, kuuleminen ja vaikuttaminen toteutetaan valmisteluvaiheessa, eikä päätöksenteon vaiheessa enää kuulla osallisia tai eturyhmiä. Tämän periaatteen pohjalta on annettu myös hallintomenettelyn säännökset lainsäädännössä. Nuorten läsnäolo toimialalautakunnissa myös niiden lopulliseen päätöstoimivaltaan kuuluvissa asioissa on poikkeuksellista.

Ottaen huomioon valtuuston roolin strategisena lopullisena päätöksentekijänä ei ole perusteltua antaa nykyistä laajemmin läsnäolo- tai puheoikeuksia sen kokouksissa millekään ryhmälle. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi kuka tahansa seurata.

Asiasta on saatu nuorisoneuvoston lausunto (liite 2). Neuvosto kannattaa aloitteessa esitettyä. Menettely edistäisi nuorten osallisuutta ja kuulemista kaupungin päätöksenteossa. Monet kaupunginvaltuuston tärkeät päätökset koskevat nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä tiheämpi kuuleminen kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 731

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli nuorisoneuvoston puheenjohtaja Vivian Ljungqvist. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi