Valtuustoaloite, vakituisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

HEL 2019-007161
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 731 §

V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli nuorisoneuvoston puheenjohtaja Vivian Ljungqvist. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginvaltuuston jokaiseen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätöksen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasvavat.

Toimialalautakunnat käsittelevät asioita sekä päätöksentekijöinä että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelijoina. Valtuuston päätös puolestaan on asian lopullinen ratkaisu.

Nuorten osallistuminen liittyy erityisesti tähän valmistelurooliin. Suomalaisessa hallintokulttuurissa osallistuminen, kuuleminen ja vaikuttaminen toteutetaan valmisteluvaiheessa, eikä päätöksenteon vaiheessa enää kuulla osallisia tai eturyhmiä. Tämän periaatteen pohjalta on annettu myös hallintomenettelyn säännökset lainsäädännössä. Nuorten läsnäolo toimialalautakunnissa myös niiden lopulliseen päätöstoimivaltaan kuuluvissa asioissa on poikkeuksellista.

Ottaen huomioon valtuuston roolin strategisena lopullisena päätöksentekijänä ei ole perusteltua antaa nykyistä laajemmin läsnäolo- tai puheoikeuksia sen kokouksissa millekään ryhmälle. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi kuka tahansa seurata.

Asiasta on saatu nuorisoneuvoston lausunto (liite 2). Neuvosto kannattaa aloitteessa esitettyä. Menettely edistäisi nuorten osallisuutta ja kuulemista kaupungin päätöksenteossa. Monet kaupunginvaltuuston tärkeät päätökset koskevat nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä tiheämpi kuuleminen kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi