Valtuustoaloite, hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltäminen Helsingissä

HEL 2019-007182
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 530 §

V 25.9.2019, Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Abdirahim Husseinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Abdirahim Hussein ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kansallissosialististen tunnusten käyttö kiellettäisiin Helsingissä järjestettävissä mielenilmauksissa. Aloitteen tekijät ehdottavat, ettei Helsingin kaduilla tai tiloissa järjestetä kansallissosialistisia mielenilmauksia, joissa käytetään hakaristejä tai muita kansallissosialistia merkkejä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei kaupungilla ole toimivaltaa puuttua yleisellä paikalla järjestettäviin mielenosoituksiin eikä niissä käytettäviin kokousvälineisiin. Kaupungilla ei siten ole toimivaltaa päättää aloitteessa esitetyn kiellon asettamisesta.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999).

Yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. Lain mukaan yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa. Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoustarkoitukseen, jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle tai ympäristölle. Kokoontumislain mukaan yleinen kokous on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta.

Kokoontumislain mukaan yleisessä kokouksessa on sallittua käyttää kokousvälineinä esimerkiksi julisteita ja äänenvahvistimia. Hallituksen esityksen mukaan tavanomaisia kokousvälineitä olisivat edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi liput, kyltit ja banderollit.

Poliisi soveltaa tarvittaessa kokoontumislain 21 pykälää, jonka mukaan yleisen kokouksen puheenjohtajan tai järjestäjän on keskeytettävä kokous tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamisesta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Edellä mainitun lisäksi päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus keskeyttää yleinen kokous tai määrätä se päättymään, mikäli muut toimenpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi sekä silloin, kun yleistä kokousta järjestettäessä muutoin toimitaan olennaisesti lainvastaisesti.

Kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja yhteistoimintaa.

Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on mahdollista.

Kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksymien Kaupungin tilojen asiakaskäytön periaatteiden mukaan tiloja käyttäessä tulee noudattaa hyviä tapoja ja Suomen lakeja. Tiloissa ei saa järjestää kokoontumislaissa (1247/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia (mielenosoitus) eikä yleisötilaisuuksia, jotka täyttävät pelastuslain 16 §:n määritelmän.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22393

matti.koskinen@hel.fi

Anssi Vuosalmi, valmiuspäällikkö, puhelin: 09 310 25709

anssi.vuosalmi@hel.fi