Nimeämispyyntö, Stadion-säätiö sr:n hallituksen edustaja toimikaudelle 2019-2021, Stadion-Säätiö sr

HEL 2019-007301
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 73 §

Jäsenten nimeäminen Stadion-säätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2019 – 2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

 • Nasima Razmyar (SDP), hallituksen puheenjohtaja,
 • Timo Erikäinen (Kok.),
 • Sallamaari Muhonen (Vihr.),
 • Mikko Pohjola (Vas.) sekä
 • Anne Vuori (PS).

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen hallitukseen Henrik Stenbäckin (RKP).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan kahdeksan tai yhdeksän jäsentä, joista kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön toimialalta.

Toimikaudeksi 2017-2019 kaupungin nimeäminä jäseninä hallituksessa ovat Eero Heinäluoma (SDP), Timo Erikäinen (Kok.), Sallamaari Muhonen (Vihr.), Mikko Pohjola (Vas.) sekä Anne Vuori (PS).

Lisäksi konsernijaosto kehotti 6.5.2019, § 47 kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallitukseen Henrik Stenbäckin (RKP).

Lopuksi

Stadion-säätiö sr pyytää kaupunkia tekemään hallituksen puheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen nimeämiset kaudelle 1.9.2019 – 31.8.2021 viimeistään 31.8.2019 mennessä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Ottaen huomioon, että toimiohjeen antamisessa on tosiasiallisesti kyse hallituksen jäsenen nimeämisestä, on tästäkin asiasta tarkoituksenmukaista päättää konsernijaostossa, vaikka asia ei olekaan taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 25.6.2019, saate

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.