Tarkastuslautakunnalle vuonna 2019 informoitavat asiat

HEL 2019-007303
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 17 §

Kaupungin tilinpäätös 2019 sekä talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset vuoden 2019 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä valtuuston vuoden 2019 talousarviossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta.

Käsittely

Tilinpäätöksestä 2019 ja valtuuston vuoden 2019 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kuultavana olivat pormestari Jan Vapaavuori ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja Kirsi Laine-Hendolin.

Asian käsittely keskeytettiin asian 3 käsittelyn ajaksi. Tämän jälkeen
asian 2 käsittelyä jatkettiin.

Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2019 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.3.2020.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen pormestari Jan Vapaavuori ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, jotka esittelevät kokonaiskuvan vuoden 2019 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 17 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin, joka esittelee valtuuston talousarviossa 2019 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi