Tarkastuslautakunnalle vuonna 2019 informoitavat asiat

HEL 2019-007303
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 8 §

Vuoden 2019 talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kansliapäällikön ja kaupunkiympäristön hallintojohtajan selostuksen valtuuston vuoden 2019 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupunkiympäristön toimialan projektinjohtajan ja yksikön päällikön selostuksen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta.

Käsittely

Valtuuston vuoden 2019 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kuultavana olivat Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja Silja Hyvärinen.

Asian käsittely keskeytettiin asian 3 käsittelyn ajaksi. Tämän jälkeen asian 2 käsittelyä jatkettiin.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta kuultavana olivat kaupunkiympäristön toimialan projektinjohtaja Aulis Toivonen ja yksikön päällikkö Sakari Heikkinen.

Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2019 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.3.2020.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen keskushallintoa johtava kansliapäällikkö ja klo 16.30 kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja. He esittelevät valtuuston talousarviossa 2019 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kaupunginkansliassa ja toimialalla. Klo 17.30 alkaen kokoukseen on kutsuttu Olympiastadionin peruskorjaus- ja uudistamishankkeen projektinjohtaja sekä yksikön päällikkö kaupunkiympäristön toimialalta. Vuoden 2019 talousarviossa Stadion-säätiölle on asetettu kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi tavoitteeksi Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen eteneminen kustannusarviossa ja aikataulussa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi