Hankinta, kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562 (LM), Liikenneliikelaitos

HEL 2019-007358
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 170 §

Kameravalvontajärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan kameravalvontajärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt 1, 2, 4, 5.1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ja 22 Avarn Security Oy:ltä yhteensä enintään 138.556,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan kameravalvontajärjestelmän uudistamiseen liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 61.444,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään kilpailutukseen 24H19 (HKL)/1562 (LM) kameravalvontajärjestelmän uudistamisesta koko metron alueelle.

Hankinta sisältää kaksi erillistä urakkaa: HKL:n kameravalvontajärjestelmän uudistaminen sekä länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakan. Lisäksi HKL:n osuuteen kuului järjestelmän takuuajan jälkeinen huolto ja kunnossapito optiona.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt koskevat HKL:n kameravalvontajärjestelmän uudistamisen urakkaa.

Lisätyötarjous no 1: Tallentimiin asennetaan lisäkovalevyjä varmistamaan tallennuskapasiteettia myös kameroiden määrän kasvaessa. Lisätyön kustannus on 34.983,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous no 2: Asennetaan tallentimet RAID6 RAID5 sijasta, jotta varmistetaan tallenteiden luotettava säilyminen myös palvelimen vikatilanteissa. Lisätyön kustannus on 11.661,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous no 4: Laitekaappien hankinta videowall-palvelimia varten turvavalvomoon. Laitteet oli mainittu alkuperäisessä tarjouspyynnössä, mutta laitekaappi tilataan lisätyönä. Lisätyön kustannus on 9.448,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous no 5.1: Kiinteiden tallenteiden säilytykseen tarvittavien verkkokovalevyjen 4T 2kpl hankinta. Samalla automatisoidaan yli vuoden vanhojen tallenteiden poistaminen. Lisätyön kustannus on 4.516,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous no 6: Käytettävyyttä parantavien lisämonitorien ja telinemuutosten hankinta turvavalvomoon. Lisätyön kustannus on 38.960,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous no 7: Herttoniemen valvomon käyttöpaikkakierroksella todetut lisätarpeet:

 • Turvavalvomo: 2 työasematelinettä, 5 kpl USB jatkokaapeleita, 1 laitehylly laitekaappiin, murtovalvonta-PC:n siirto, yhteensä 1.105,00 euroa (alv 0 %).
 • Tekno: 2 kpl hallintatyöaseman muutos Videowall-koneeksi neljälle näytölle, yhteensä 1.080,00 euroa (alv 0 %).
 • Haava: 8 kpl Display-port kaapeleita yhteensä 520,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyön 7 kustannus yhteensä on 2.705,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 9: Käyttöpaikan päivitys: Työaseman asentaminen Itäkeskuksen kuljettajien taukotilaan ja 32" näytön lisäys. Lisätyön kustannus on 2.426,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 10: Käyttöpaikan päivitys: Työaseman asentaminen Koskelan A-halliin ja 24" näytön lisäys. Lisätyön kustannus on 1.951,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 11: Käyttöpaikan päivitys: Työaseman asentaminen KO B-halliin ja 24" näytön lisäys. Lisätyön kustannus on 1.491,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 12: Käyttöpaikan päivitys: Käyttöpaikan lisäys metrovarikolle. Lisätyön kustannus on 1.031,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 13: Pienet näyttötelineet testikäyttöön. Lisätyön kustannus on 400,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 14: Teknon lisäys osittain nykyisillä laitteilla. Työn aikana havaittu puute, mihin tehtiin korjaus. Lisätyön kustannus on 13.026,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 15: Hälytyskuvien lisäys LM1-palvelualueille. Lisätyön kustannus on 592,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 16: Käyttöpaikan päivitys: Tapiolan kikkamiesten taukotilan näyttö. Lisätyön kustannus on 2.118,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 17: Varaosapaketti, joka puuttui alkuperäisestä tarjouspyynnöstä. Lisätyön kustannus on 7.450,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 19: Haavan näyttötelineiden madallus. Lisätyön kustannus on 1.678,00 euroa.

Lisätyötarjous 21: Käyttöpaikan päivitys: Näytön uusiminen Herttoniemen valvomon liikennetyönjohdolle. Lisätyön kustannus on 2.920,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyötarjous 22: Monitoritelineiden ohjainten kotelointi turvavalvomoon. Lisätyön kustannus on 1.200,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyöt ovat luonteeltaan sellaisia pieniä lisä- ja muutostöitä, ettei niitä voitu ennakoida tarjouspyyntövaiheessa, koska tarve on ilmennyt vasta projektin edetessä. Lisätyöt on kustannustehokkainta tilata alkuperäiseltä tarjoajalta.

Tämän päätöksen jälkeen urakan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 138.556,00 eurolla (alv 0 %) ja jäljellä oleva lisätyövaraus on 61.444,00 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös

Johtokunta oikeutti (140 §, 22.8.2019) HKL:n tilaamaan kameravalvontajärjestelmän uudistamisen koko metron alueelle halvimman vertailuhinnan antaneelta tarjoajalta Avarn Security Oy:ltä.

Hankepäätös

Metron kameravalvontajärjestelmän kehittämistä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa 16.5.2019 (10 §).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.10.2020 § 127

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata turvavalvomon videoseinän ohjaimet (tarjouspyynnön Optio 3:n mukaisesti) Avarn Security Oy:ltä yhteensä enintään 104.733,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL kilpailutti Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistamisen koko metron alueelle julkaisemalla hankinnasta EU-hankintailmoituksen Hilma ilmoituskanavassa 5.6.2019. Hankinnan kohteena on turvavalvomon videoseinän ohjainten tilaaminen Avarn Security Oy:n tarjouspyynnön Optio 3:n mukaisesti.

Hankintamenettelynä käytettiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) annetun lain mukaista rajoitettua menettelyä.

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta, jossa Avarn Security Oy:n tarjous oli halvin. Laatu on otettu huomioon vähimmäisvaatimuksissa, soveltuvuusvaatimuksissa ja muuten hankinnan kohteen kuvauksessa.

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 28.06.2019 § 103

22.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Lisätiedot

Timo Pajari, Projektipäällikkö, puhelin: 310 22519

timo.pajari@hel.fi

Miikka Pelkonen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27250

miikka.pelkonen@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.10.2019 § 168

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Stanley Security Oy:n (jäljempänä Stanley) hankintaoikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 22.8.2019 päivättyä päätöstä (140 §) Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (jäljempänä HKL tai Hankintayksikkö) kameravalvontajärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta.

22.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Magnus Blank , suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija , puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Timo Pajari, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22519

timo.pajari@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi