Hankinta, kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562 (LM), Liikenneliikelaitos

HEL 2019-007358
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 140 §

Hankinta, kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562 (LM), Liikenneliikelaitos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistamisen koko metron alueelle tässä päätöksessä yksilöidyin perustein halvimman vertailuhinnan antaneelta tarjoajalta Avarn Security Oy.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Metron kameravalvontajärjestelmän kehittämistä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa 16.5.2019 (10§).

HKL:n johtokunta päätti 12.5.2016, 90§, oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään sopimuksen länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta Länsimetro Oy:n (LM) kanssa.

Kameravalvontajärjestelmän kehittämismallista on sovittu HKL:n ja LM:n välillä 2.5.2019.

Hankinta sisältää kaksi erillistä urakkaa: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistaminen sekä Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakan. Lisäksi HKL kilpailuttaa järjestelmän takuuajan jälkeisen huollon ja kunnossapidon optiona.

Sulje

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta:

Edellä mainituin perustein liikenneliikelaitos on käynnistänyt kameravalvonta hankkeen kilpailutuksen hankesuunnitelman mukaisesti ja hankinta on edennyt seuraavasti:

24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta koskeva EU-hankintailmoitus julkaistiin Hilma-kanavassa 17.5.2019 (2019-011167). Hankintayksikkö päätti keskeyttää hankinnan hankintailmoituksessa olleen liikevaihtovaatimusta koskeneen kirjausvirheen vuoksi. Hankinnasta julkaistiin uusi EU-hankintailmoitus Hilma-kanavassa 5.6.2019 (2019-012568).

Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1398). Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain mukaista rajoitettua menettelyä.

Osallistumishakemusten käsittely:

Osallistumishakemukset avattiin osallistumishakemusten jättämiselle varatun määräajan päätyttyä 24.6.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seuraavat kahdeksan (8) ehdokasta:

AVARN Security Oy
Caverion Suomi Oy
Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä
Stanley Security Oy
Teleste Oyj
Työyhteenliittymä Relacom - Emtele - FSM
Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP
Viria Security Oy

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ehdokkaat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki tarjouskilpailuun. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos teki tarjoajien valinnasta toimitusjohtajan päätöksen 28.6.2019 (103§). Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos lähetti päätöksen tiedoksi kaikille osallistumishakemuksen jättäneille ehdokkaille 9.7.2019 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin.

Tarjouskilpailu:

Tarjouskilpailuun valituille lähetettiin tarjouspyyntö Tarjouspalvelu.fi–toimittajaportaaliin 28.6.2019.

Vuorovaikutus hankintamenettelyn aikana toteutettiin siten, että tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tilaajalle tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä 4.7.2019 klo 12:00 asti Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalin kautta. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annettiin Tarjouspalvelu.fi–toimittajaportaaliin tarjouspyynnössä yksilöityyn määräaikaan 12.7.2019 mennessä. Tarjouspyyntöön tehtiin täsmennyksiä lähettämällä viestejä ja esittämällä kysymyksiä Cloudia-kilpailutusjärjestelmän
kautta. Viestejä lähetettiin yhteensä neljä (4) kappaletta. Kysymyksiä esitettiin yhteensä kolme (3) kappaletta. Hankintayksikkö päätti jatkaa alkuperäistä tarjousten jättämisen määräaikaa kolmella päivällä
8.8.2019 klo 12:00 asti. Määräajan jatkaminen toteutettiin lähettämällä viesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.

Tarjousten avaaminen:

Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja.

Tarjouspyynnössä ilmoitettuun tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan 8.8.2019 klo 12:00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat kolme (3) tarjoajaa:

Avarn Security Oy
Caverion Suomi Oy
Stanley Security Oy

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen:

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tässä vaiheessa tarkistettiin myös, että tarjoukset eivät sisällä tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai varaumia.

Tarkistuslaskennassa Avarn Security Oy:n urakan vertailuhinnaksi on saatu 2.814.729,00 euroa (alv. 0%). Eroa tarjouksen vertailuhintaan on 30,00 euroa (alv 0%). Tarjoaja on suorittanut oikein yksikköhintojen ja ilmoitettujen määrien yhteenlaskutoimitukset, mutta ilmoittanut summan virheellisesti tarjouslomakkeen yhteenveto-osuudessa (solu L55).

Tilaajan tarkistuslaskennassa Avarn Security Oy:n tarjouslomakkeen kohdan 3.3 OPTIO 5: Järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle 2.1.2026-2.1.2031 sisältäen kaikki järjestelmälaitteet, kamerat ja enkooderit 60 kuukautta yhteensä kattaen koko metrolinjan
hinta erosi merkittävästi kahden muun tarjoajan vastaavasta hinnasta.

Hankinnassa pyydettiin erityisalojen hankintalain 78§:n 2 momentin perusteella tarjoajia Avarn Security Oy, Caverion Suomi Oy ja Stanley Security Oy täsmentämään tarjoustietojaan. Tilaaja katsoi saapuneet täsmennykset riittäviksi. Tilaaja katsoi, että saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hinta-arviointi:

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouskilpailun voittaa halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja. Tarjouspyynnön mukaisesti tehdyn vertailun perusteella halvimman hinnan mukainen järjestys on seuraava:

Avarn Security Oy 2.814.729,00 euroa (alv 0%)
Stanley Security Oy 3.877.193,00 euroa (alv 0%)
Caverion Suomi Oy 4.294.810,00 euroa (alv 0%)

Hankintasopimus ja odotusaika:

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu yritys ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Länsimetro Oy tekee vastaavan sisältöisen päätöksen asiassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 28.06.2019 § 103

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat osallistumaan 24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta tarjouskilpailuun:

AVARN Security Oy
Caverion Suomi Oy
Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä
Stanley Security Oy
Teleste Oyj
Työyhteenliittymä Relacom - Emtele - FSM
Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP
Viria Security Oy

Päätöksen perustelut

Taustaa:

24H19 (HKL)/1562 (LM) / Kameravalvonta koskeva EU-hankintailmoitus julkaistiin Hilma-kanavassa 5.6.2019.

Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1398). Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain mukaista rajoitettua menettelyä.

Osallistumishakemusten käsittely:

Osallistumishakemukset avattiin osallistumishakemusten jättämiselle varatun määräajan päätyttyä 24.6.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seuraavat kahdeksan ehdokasta:
AVARN Security Oy
Caverion Suomi Oy
Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä
Stanley Security Oy
Teleste Oyj
Työyhteenliittymä Relacom - Emtele - FSM
Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP
Viria Security Oy

Osallistumishakemusten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus. Osallistumishakemusten soveltuvuusvaatimuksien täyttyminen on kuvattu tarkemmin tämän päätöksen liitteenä olevassa asiakirjassa (Liite 1. Soveltuvuuden tarkastaminen).

HKL pyysi viideltä ehdokkaalta (Caverion Suomi Oy, Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä, Stanley Security Oy, Teleste Oyj, Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP) täsmennystä osallistumishakemukseen.

HKL pyysi ehdokkaalta Caverion Suomi Oy täsmennystä koskien teknillistä ja ammatillista pätevyyttä sekä vastuuvakuutusta.

HKL pyysi ehdokkaalta Palmia-Turvakolmio työyhteenliittymä yhtymältä täsmennystä koskien teknillistä ja ammatillista pätevyyttä.

HKL pyysi ehdokkaalta Stanley Security Oy täsmennystä koskien teknillistä ja ammatillista pätevyyttä.

HKL pyysi ehdokkaalta Teleste Oyj täsmennystä koskien puhtaasti kansallisia poissulkemisperusteita.

HKL pyysi ehdokkaalta Työyhteenliittymä Taitotekniikka & RP täsmennystä koskien teknillistä ja ammatillista pätevyyttä.

Ehdokkaat toimittivat pyydetyt täsmennykset HKL:n asettamassa määräajassa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos katsoi, että kaikki ehdokkaat täyttivät osallistumispyynnössä ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintailmoituksen mukaan HKL valitsee kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat tarjoajiksi. Siten tämän hankinnan osalta kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat valitaan tarjoajiksi. HKL lähettää kaikille tarjoajiksi valituille erillisen kutsun.

Lisätiedot

Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 09 310 35528

magnus.blank@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi