Toivomusponsi, hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten painottaminen sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa

HEL 2019-007389
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 238 §

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvointivaikutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään 19.6.2019 kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän tähtäimen hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa." (Alviina Alametsä).

Kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähentää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat. Yhtenä painoalueena on mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 § 213 Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosiksi 2019-2021. Siihen sisältyvät tavoitteet tarkistetaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi uutta kansallista mielenterveysstrategiaa hyödynnetään osana kaupunkitasoista HYTE-työtä.

Stadin ikäohjelma on laadittu hyvinvointisuunnitelmaan perustuen. Ikäohjelma toimii kaupungin toimenpidesuunnitelmana ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluvat mm. iäkkäiden henkilöiden tarvitsemat palvelut ja omaishoidon järjestäminen. Tavoitteet, vaikutukset, seuranta ja vastuutahot on otettu huomioon eri toimialojen ja verkostojen näkökulmasta.

Pitkävaikutteiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset painottuvat kaupunkistrategian kärkihankkeisiin kuuluvassa liikkumisohjelmassa. Samalla tavalla pitkävaikutteista on esimerkiksi Savuton Helsinki -verkoston toiminta.

Sosiaali- ja terveystoimen talouden suunnittelussa lähtökohtana on määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen hyvinvointia ja terveyttä edistäviin ja tuottaviin palveluihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi suunnitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua sosiaali- ja terveystoimessa. Vaikutusten arviointiohjeeseen sisältyy myös psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointi.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi