Toivomusponsi, lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistaminen päiväkodeissa ja kouluissa,

HEL 2019-007429
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 370 §

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 19.6.2019 Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja päiväkodeissa ja kouluissa. ” (Reetta Vanhanen)

Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sisältää tavoitteellista työtä lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseksi erityisesti oppilashuollon koordinoimana. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnuksessa syntyvän rakenteen myötä vahvistetaan edelleen ennakoivan ja varhaisen tuen näkökulmia.

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahankkeen (Mukana-ohjelma) toimenpiteisiin kuuluu, että lapset ja nuoret vahvistavat kaverisuhteitaan sekä vuorovaikutustaan ja että heidän sosiaalinen kiinnittymisensä paranee koulujen ja oppilaitosten, päiväkotien ja leikkipuistojen pedagogisen kehittämisen myötä. Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteisiin kuuluu olemassa olevien ja tarvittaessa uusien mallien systemaattinen käyttö päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

On tärkeää, että käytettävissä on laaja valikoima eri ikäisille ja eri oppimisympäristöihin soveltuvia menetelmiä. Tavoitteena on, että tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelu on aktiivisena osana päiväkotien koulujen ja oppilaitosten suunnitelmia ja toiminnan toteutusta. Tällä hetkellä käytössä on seuraavia menetelmiä mielenterveystaitojen vahvistamiseen: Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelma, Askeleittain ja Pienin Askelin -ohjelmat, KiVa -koulu, Tunne- ja turvataitoja 5–11 -vuotiaille, Friends, Verso –vertaissovittelu, Maltti -kuntoutus 7–11 -vuotiaille ja Yhteispeli. Hyvää mieltä yhdessä -käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen antaa opettajalle ja oppilashuollolle innostavia välineitä mielenterveyden opettamiseen ja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. Lisäksi Helsingissä pilotoidaan nettipohjaista empatiataitojen kehittämisohjelmaa. Näitä eri menetelmiä kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti, jotta ne ovat ajantasalla ja tarkoituksenmukaisia eri oppimisympäristöihin sovellettavaksi.

Opiskeluhuollon työntekijöillä on erityisosaamista mielenterveystaitojen kehittämisessä ja he osallistuvat aktiivisesti tunne- ja empatiataitojen kehittämiseen yhdessä opettajien kanssa sekä järjestämällä tarpeen mukaan erilaisia ryhmiä. Kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa tehtävän työn tuloksellisuudesta raportoidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ohjelman edetessä.

Korona-tilanteen johdosta on tullut erityisen ajankohtaiseksi varmistaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseksi on toimivat käytännöt ja menetelmät. Näiden kehittäminen on osa kiusaamisen vastaista ohjelmaa ja asiaan panostetaan korona-tilanteessa erityisesti. Yksinäisyys ja ahdistuneisuus on tilanteessa lisääntynyt ja kaikkien käytössä olevien mielenterveystaitoja vahvistavia menetelmiä on sovellettu etäopetukseen. Opiskeluhuollon työntekijät työskentelevät uudessa tilanteessa tiiviisti yhdessä koulun henkilökunnan kanssa tämän tavoitteen edistämiseksi. Yhteistyö muiden toimialojen kanssa on tärkeää varhaisen ja tehokkaan tuen ja puuttumisen varmistamiseksi ja tätä tarkoitusta varten on aloitettu uusia toimintatapoja ja yhteistyöryhmiä.

Asia on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 09 310 86659

crister.nyberg@hel.fi