Toivomusponsi, luonnon ja lintujen pesimisrauhan turvaaminen itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa

HEL 2019-007430
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 500 §

Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi saaristoluonnon ja linnuston pesimärauhan painottamisesta itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 19.6.2019 Itäisen saariston asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluontoa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia." (Kaisa Hernberg)

Parhaillaan valmisteilla olevassa Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa luontoarvojen säilyttäminen on otettu kärkitavoitteeksi. Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa on varmistettu se, ettei luonnoltaan herkille saarille osoiteta toimintoja saaristoluonnon ja linnuston pesimärauhan turvaamiseksi. Niissä saarissa joissa virkistyskäyttöä edistetään, suojellaan arvokkaita luontokohteita tiedotuksen, kulunohjauksen, opastuksen ja aitaamisen keinoin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma on osa Helsingin merellisen strategian 2030 toimenpiteitä, ja sen toteuttaminen ajoittuu vuosille 2019-2022.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020, että hallintosäännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 30.9.2020.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 651

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin Itäisen saariston asemakaava hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 10.10.2017. Hyväksyessään asemakaavaesityksen lautakunta edellytti, että alueelle laaditaan kaava-alueen kaupungin maita koskeva hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun sekä retkeilyn periaatteet ja jossa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä.

Helsingin kaupunki omistaa Itäisessä saaristossa 19 saarta ja luotoa, maa-alueita Villingin ja Pikku Niinisaaren saarissa sekä toimii yhteisomisteisissa saarissa osaomistajana. Hoito- ja kehittämissuunnitelma on laadittu näihin saariin.

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelman teko aloitettiin saarten kategorisoinnilla. Saaret jaoteltiin niiden luonteen, nykyisen käytön ja toivotun tulevaisuuskuvan mukaan. Hoito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen on ollut tasapainoilua luontoarvojen ja virkistyskäytön välillä. Luonnoltaan herkille saarille ei osoiteta toimintoja saaristoluonnon ja/tai linnuston säilymiseksi ja pesimärauhan turvaamiseksi. Tällaisia saaria ja luotoja on Helsingin omistamista saarista kymmenen: Huomenlahja, Pitkärivi, Pihlajaluodonkupu, Kajuuttaluodot, Rate, Itäisen Villaluodon eteläluoto, Nuottakari, Kutusärkkä, Välikarit ja Tupsu. Tämän lisäksi yhteisomistuksessa olevat Kuminapaasi, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Viklaskivi, Villinginluoto, Niinisaarenkarit ja Vesiluodot kuuluvat samaan ryhmään.

Rajoitetun käytön saarten osuus osoittaa, että luontoarvojen säilyttäminen on ollut hoito- ja kehittämissuunnitelman kärkitavoitteita. Hoito- ja kehittämissuunnitelman toimenpiteet näille saarille ja luodoille ovat lähinnä vieraslajitorjuntaa (kasvit, pienpedot). Erityisesti kurtturuusun torjuntaa tehostetaan ja pienpetojen, kuten minkin, poistoa jatketaan linnustollisesti arvokkailla saarilla ja luodoilla. Tarvittaessa saariin merkitään maihinnousukylttejä lintujen pesintärauhan turvaamiseksi.

Virkistyskäyttöä edistetään asemakaavassa osoitetuilla saarilla ja alueilla yhteensä seitsemässä saaressa: Malkasaari, Pikku-Niinisaari, Pihlajaluoto, Kotiluoto, Pohjoinen, Läntinen ja Itäinen Villaluoto sekä Villingissä joillain alueilla. Näillä saarilla arvokkaita luontokohteita suojataan tiedotuksen, kulunohjauksen, opastuksen ja aitaamisen keinoin. Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite. Hoito on pääosin yksittäisten puiden poistoa tarpeen vaatiessa.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos valmistuu kevään 2020 aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi