Oikaisuvaatimus, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta, väliaikaisjärjestely, päätös 19.6.2019 § 51, KiiltoClean Oy

HEL 2019-007489
Asialla on uudempia käsittelyjä
41. / 590 §

Hankintaoikaisuvaatimus, pesu- ja puhdistusaineiden hankinnan väliaikainen järjestäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä pesu- ja puhdistusaineiden väliaikaisesta järjestelystä 19.6.2019 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan KiiltoClean Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Hankintajohtaja on 19.6.2019 päättänyt hankintalain (1397/2016) 153 §:n mukaisesti järjestää pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinnan väliaikaisin järjestelyin markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Hankintaoikaisuvaatimus

Pesu- ja puhdistusaineiden kilpailutuksessa tarjouksen antanut KiiltoClean Oy vaatii päätökseen oikaisua. Määräajassa saapunut hankintaoikaisuvaatimus perusteluineen on tämän esityksen liitteenä. KiiltoClean Oy ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Hankintalain 153 §:n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen, eikä hankintaa voida lykätä oikeuskäsittelyn ajaksi. Hankintalain perustelujen mukaan säännöksessä ei ole rajoitettu joukkoa, jonka kanssa väliaikainen järjestely voidaan toteuttaa. Näin ollen hankintayksiköllä on mahdollisuus sopia väliaikaisesta järjestelystä minkä tahansa soveltuvan toimittajan kanssa.

Hankintajohtajan päätöksessä on perusteltu väliaikaista järjestelyä valitun toimittajan kanssa. Järjestely on tehty ajankäytöllisistä ja logistisista tarkoituksenmukaisuussyistä. Tällä hetkellä suurin osa käytössä olevista pesu- ja puhdistusaineiden täyttöjärjestelmistä keittiöissä on tuotteiden tilaajan Palvelukeskus-liikelaitoksen mukaan väliaikaisjärjestelyyn otetun toimittajan omistuksessa. Tällä seikalla oli ratkaiseva merkitys, kun päätös tehtiin.

Lisäksi väliaikaisen sopimuksen rakenne poikkeaa edellisellä sopimuskaudella käytetystä sopimusjärjestelystä. Väliaikainen sopimus on järjestetty siten, että sekä tilojen ammattisiivoukseen että keittiöihin tarkoitetut pesu- ja puhdistusaineet tilataan yhdeltä toimittajalta. Aiemmassa hankintasopimuksessa keittiöiden pesu- ja puhdistusaineet ja toisaalta tilojen ammattisiivoukseen käytetyt pesu- ja puhdistusaineet olivat omina hankintaohjelminaan, jolloin toimittajiakin saattoi olla useampia. Tällä hetkellä Helsingin kaupunkikonsernilla on tarve järjestää pesu- ja puhdistusaineiden hankinta siten, että vain yksi toimittaja toimittaa tuotteet sekä keittiöihin että ammattisiivoukseen.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Diversey Suomi Oy on toimittanut lausunnon.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus
2. Lausunto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.