Asuntolaivapaikkojen hakumenettely ja alueen varaaminen hakumenettelyn voittajalle, Herttoniemen Kipparlahti

HEL 2019-007585
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 663 §

Asuntolaivoille tarkoitetun alueen varaaminen Asuntolaivurit ry:lle (Herttoniemi, Kipparlahti, tontti 43019/1 ja vesialue)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Herttoniemen Kipparlahdesta asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitetun alueen Asuntolaivurit ry:lle (rekisterinumero 195.306) alueen suunnittelua sekä asuntolaivapaikkojen hakuohjeessa mainittujen seikkojen selvittämistä varten seuraavasti:

 • varausalue muodostuu asuntolaivoja palvelevasta yhteiskäyttöisestä ohjeellisesta kaavatontista (AH-1) 43019/1, jolla sijaitsee laivalaituri sekä sen viereisestä kaavaan merkitystä asuntolaivojen ja niitä palvelevien käyntisiltojen, pienten huoltoveneiden ja kiinnitysjärjestelyjen sijoittamiseen tarkoitetusta vesialueen osasta (lvw-1)
 • alueen pinta-ala on yhteensä noin 2 446 m², osoite Amiraali Cronstedtin ranta 12
 • varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia ehtoja.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön jatkamaan varausta tarvittaessa perustellusta syystä enintään yhdellä (1) vuodella kerrallaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakumenettely

Kiinteistölautakunta on 20.4.2017, 194 § päättänyt Herttoniemen Kipparlahden asuntolaivapaikkojen hakuohjeen hyväksymisestä ja hakumenettelyn järjestämisestä. Hakumenettelyn tarkoituksena oli löytää Kipparlahden asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitetulle alueelle toteuttaja. Hakumenettely päättyi 15.9.2017.

Asuntolaivoilla tarkoitetaan aluksia, jotka on rakennettu laivoiksi ja muutettu asuinkäyttöön taikka rakennettu alun perin asunnoiksi laivamaiseen runkoon. Alusten tulee olla rekisteröityjä, katsastettuja, vakuutettuja ja merikelpoisia sekä ulkonäöltään kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön sopivia aluksia, jotka on rakennettu soveltuviksi ympärivuotiseen asumiseen.

Sijaintikartta ja varausalue ovat liitteenä 2 ja 3.

Toteuttajan valinta

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hakemus. Hakija, Asuntolaivurit ry. täytti hakuohjeessa asetetut yleiset kelpoisuusedellytykset sekä asetut vähimmäisvaatimukset.

Kaupunkiympäristölautakunta on 13.8.2019, 359 § päättänyt, että Herttoniemen Kipparlahden asuntolaivapaikkojen hakumenettelyn on voittanut Asuntolaivurit ry.

Yleisenä kelpoisuusedellytyksenä edellytettiin, että hakijan tulee olla asuntolaivojen omistajien muodostama tai muuten juridisesti oikeuskelpoinen yhdistys, yhtiö tai muu yhteisö (jäljempänä asuntolaivayhteisö), jolle kaupunki vuokraa alueen ja joka luovuttaa yksittäisiä laivapaikkoja edelleen asuntolaivojen omistajille kaupungin kanssa erikseen sovittavin ehdoin. Asuntolaivayhteisöllä tulee olla käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset hakuohjeessa mainitun tehtäväkokonaisuuden toteuttamiseksi.

Asuntolaivayhteisön tulee pystyä kustannuksellaan toteuttamaan hakuohjeessa vähimmäisvaatimuksiksi määritellyt laiturin kunnostamiseen ja varustamiseen liittyvät tehtävät ja alusten tulee täyttää asemakaavassa asetetut edellytykset koskien muun muassa mittoja, ulkonäköä ja materiaaleja. Lisäksi niiden tulee täyttää muun muassa turvallisuusvaatimukset sekä vakuutus- ja katsastusvaatimukset.

Hakuohje on liitteenä 4.

Asuntolaivureiden hakemus

Asuntolaivurit ry on vuonna 2006 perustettu laiva-asumista edistävä yhdistys. Yhdistys on toiminut aktiivisesti laiva-asumisen edellytysten kehittäjänä sen perustamisesta lähtien. Päällimmäisenä tavoitteenaan on ollut tuoda esille laiva-asumisen vastuullisuutta ja ekologisuutta.

Asuntolaivurit ry:n hakemuksessa ja hakemuksen täydennyksessä esitettiin asiantuntevasti hakuohjeen mukaisten vähimmäisvaatimusten täyttämisen tavat sekä yhdistyksen alusvaatimukset sekä laiturialueen toteuttamista, kuten pintakunnostusta ja rakenneratkaisuja sekä aurinkoenergian hyödyntämistä ja palonestoteknologiaa.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12042 , joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.8.2012, 242 §. Se on tullut voimaan 12.10.2012.

Asuntolaivat sijoitetaan Amiraali Cronstedtin torin viereiseen kaavan mukaisella ohjeellisella yhteispihatontilla (AH-1) 43019/1 sijaitsevaan laivalaituriin. Varausalueeseen kuuluu mainitun tontin lisäksi laivalaiturin viereinen vesialueen osa (lvw-1), jolle saa kaavan mukaan sijoittaa asuntolaivoja ja niitä palvelevia käyntisiltoja, pieniä huoltoveneitä sekä kiinnitysjärjestelyjä.

Asuntolaivapaikkoja on asemakaavan mukaista kylkikiinnitystä käyttäen alusten koosta riippuen 5—6 kappaletta ja pelastuslaitoksen suosittelemaa peräkiinnitystä käyttäen noin 7 kappaletta.

Asemakaavakartta on liitteenä 5.

Kipparlahden alueella selvitetään mahdollisuuksia tehokkaampaan rakentamiseen. Tämä voi tarkoittaa muutoksia voimassa olevan asemakaavan mukaisten kelluvien asuntojen sijoittumiseen. Asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitettu alue tullaan jättämään Kipparlahteen mahdollisesti laadittavan asemakaavamuutoksen ulkopuolelle ja asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitettu alue luovutetaan voimassaolevan asemakaavan määräyksiä noudattaen. Mikäli nykyistä asemakaavaa päätetään muuttaa, asuntolaivojen lähiympäristö toteutuu kuitenkin erilaisena verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan ja nykytilanteeseen.

Varausehdot

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen täysin valmiiksi. Tällöin varauksensaaja on muun ohella velvollinen noudattamaan hyvää rakentamiskäytäntöä. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hakemaan kaikki varausalueen toteuttamiseksi vaadittavat viranomais- ja muut luvat sekä suostumukset sekä noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä.

Varauksensaajan tulee kustannuksellaan varustaa laituri joko kiinteällä vesihuolto- ja jätevesiverkolla sekä muilla vaadittavilla kunnallisteknisillä liittymisjohdoilla. Kiinteä kunnallistekniikka ei ole ainut toimiva vaihtoehto laiturilla, johon kiinnittyviin aluksiin kohdistuu jatkuva veden pinnan vaihtelu. Laiturialueelle sijoitettavat alukset tulevat myös vaihtumaan ja vaihtamaan paikkoja vuokra-ajan kuluessa. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi varausehtojen mukaan varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan selvittämään vaihtoehtoa, jossa laiturilla ei ole kiinteitä viemäri-, vesi- ja sähköliittymiä merenpinnan vaihtelut, alusten liikkuvuus ja muut luonnonolosuhteet huomioiden. Tällöin kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi asuntolaivoihin rakennettavat järjestelmät, kuten biologiset vedenpuhdistamot ja aurinkoenergian hyödyntäminen.

Varauksensaaja on velvollinen 31.12.2019 mennessä tekemään kaupungille esityksen laiturin kiinteät viemäri-, vesi ja sähköpiste ym. järjestelmät korvaavista toimintatavoista. Edellä mainitut järjestelmät, alueelle sijoitettavat asuntolaivat ja laiturialueen suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti hyvissä ajoin ennen hakemusten jättämistä. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

Varausalueen luovuttamisesta

Varausalue tullaan luovuttamaan pitkäaikaisella, noin 15 vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella hakuohjeessa määritettyjen vuokranmääräytymisperiaatteiden mukaan.

Varauksensaajan on hakuohjeen mukaisesti ja suunnitelmien täsmentyessä myöhemmin mahdollista saada vuokralle laiturin pohjoispäässä sijaitseva ohjeellinen yhteispihatontti (AH-2) 43018/6, laiturilla oleva yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue sekä mainittujen alueiden länsipuolella oleva vesialue.

Hanke toteuttaa kaupungin merellistä strategiaa.

Helsingin merellisen strategian tavoite on kehittää Helsinkiä vetovoimaiseksi ja toimivaksi merikaupungiksi. Tavoitteena on kestävän ja pitkän tähtäimen suunnittelun toteutuminen merellisissä toiminnoissa niin, että kaavoituksen kautta ranta-alueille ja saaristoon saadaan uusia palveluita, liikkumista, työpaikkoja sekä mahdollistetaan monimuotoisia asumisratkaisuja. Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä uusien merellisten palveluiden synnylle. Asuntolaivat ovat hyvä esimerkki uutta luovasta tavasta miettiä merellistä asumista ja rantojen käyttöä. Asuntolaivat antavat myös yhden ratkaisumallin vastata ja sopeutua merellisen ympäristön muutoksen asettamaan haasteeseen ja etsiä innovatiivisia tapoja rakentaa rantojen tuntumaan.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 13.08.2019 § 359

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että Helsingin Herttoniemen Kipparlahden asuntolaivapaikkojen hakumenettelyn on voittanut ainoan hakemuksen jättänyt Asuntolaivurit ry (yhdistyksen rekisterinumero 195.306)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Asuntolaivurit ry:lle (yhdistyksen rekisterinumero 195.306) varataan Helsingin Herttoniemen Kipparlahdesta asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitettu yhteensä noin 2446 m² suuruinen alue suunnittelua ja asuntolaivapaikkojen hakuohjeessa (20.4.2017) mainittujen asioiden selvittämistä varten seuraavasti:

 • varausalue muodostuu asuntolaivoja palvelevasta yhteiskäyttöisestä ohjeellisesta kaavatontista (AH-1) 43019/1, jolla sijaitsee laivalaituri, ja sen viereisestä kaavaan merkitystä asuntolaivojen ja niitä palvelevien käyntisiltojen, pienten huoltoveneiden sekä kiinnitysjärjestelyjen sijoittamiseen tarkoitetusta vesialueen osasta (lvw-1) (pinta-ala yhteensä 2446 m², osoite Amiraali Cronstedtin ranta 12)
 • varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja
 • tonttipäällikkö oikeutetaan jatkamaan varausta tarvittaessa vuosittain perustellusta syystä enintään yhdellä vuodella kerrallaan.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi@hel.fi

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi