Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 16.2.2019, Vilhonkadun suojatie

HEL 2019-008402
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 416 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.09.2019 § 39 (liukastuminen)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.09.2019 (39 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö on 25.09.2019 (39 §) päätöksellään hylännyt 16.2.2019 noin kello 0.45 Vilhonkadun suojatiellä tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 16.2.2019 Vilhonkadun suojatien kohdalla tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Lautakunta yhtyy hallintopäällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Lautakunta viittaa hallintopäällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä ottaa huomioon uuden selvityksen asiassa. Saadun selvityksen mukaan on tapahtumapaikka edellisen kerran aurattu ja suolattu 13.2.2019 noin kello 12.00. Alueen ajoratojen ja samalla suojateiden pääasiallinen liukkaudentorjuntamateriaali on suola. 13.2.2019 jälkeen on liukkaudentorjuntatarkastus suoritettu kaksi-kolme kertaa päivässä, mutta liukkaudentorjunnalle ei ollut tarvetta 16.2.2020 mennessä. Kaupungin palautejärjestelmään ei ole saapunut palautteita vahinkopaikan talvikunnossapidosta talvena 2019.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen mittausaseman säähavaintotietojen perusteella on ilman lämpötila on pysytellyt vakaasti lämpöasteiden puolella 13.2.2019 kello 09.00 alkaen aina 17.2.2019 kello 18.00 saakka. Myöskään sateita ei ole esiintynyt 13.2.2019 kello 08.00 jälkeen ennen vahinkohetkeä. Lumensyvyys on laskenut 13.2.2019 kello 13.00 alkaen aina vahinkohetkeen saakka.

Hakijan tapaus ei ole vertailukelpoinen hakijan viittaaman oikeustapauksen kanssa (KKO:1995:69).

Hakijan tapauksessa on ilman lämpötila pysytellyt vakaasti lämpöasteiden puolella edellisten kunnossapitotoimien (13.2.2019) ja vahinkotapahtuman (16.2.2019) välisen ajan.

Paikan päällä käynti antaa tietoa paikallisesta liukkaudesta. Hakijan tapauksessa on vahinkopaikalla tehty tarkastuskäyntejä.

Kaupungilla on mahdollisuus huolehtia ensin liikenteellisesti keskeisistä alueista sekä kohdistaa kunnossapitotoimien pääpaino palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta työssäkäyntiaikaa (HE 281/2004 vp, s. 16-17). Vahinkopaikan aluetta kunnossapidetään II- hoitoluokan mukaisesti, I-hoitoluokan katujen jälkeen.

Huomioon ottaen vahingon tapahtumapaikalla suoritetut toimenpiteet sekä vallinneet sääolot, katsoo lautakunta että kaupunki on toiminut sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Vallitsevassa säätilassa ei ole 13.2.2019 tehtyjen kunnossapitotoimien jälkeen tapahtunut sellaista muutosta, joka olisi edellyttänyt alueen uudelleen auraamista, suolaamista taikka hiekoittamista ennen vahinkohetkeä.

Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, että aiemmin tehdyn hallintopäällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty mitään uutta perustetta, jonka mukaan aiheutunut vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä tai laiminlyönnistä. Kaupunki ei näin ollen ole vahingonkorvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintopäällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

HE 281/2004 vp, s. 16-17.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 16.10.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 5.11.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 25.09.2019 § 39

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 9.8.2019 esittänyt kaupungille tähän mennessä 5 159,90 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 16.2.2019 Vilhonkadulla sijaitsevalla suojatiellä, Kansallisteatterin edessä. Suojatien valkoinen maaliraita oli peilikirkkaassa jäässä, jonka vuoksi hakija liukastui. Hakija on kysyttäessä täsmentänyt vahingon sattumisajankohtaa siten, että vahinkopaikalle on tilattu ambulanssi klo 0.45.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikan kunnossapito hoidetaan II-luokan mukaisesti. II-luokan ajoradoilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I-luokan katujen jälkeen. Toimenpideaika on neljä tuntia, kuitenkin niin, että klo 17-03 satanut lumi poistetaan kello 7 mennessä. Aurauksen lähtökynnys on 5 cm. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on kolme tuntia, kuitenkin niin, että klo 17-04 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 7 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 1,9°C ja 7,7°C välillä. Vahinkopäivänä klo 01.00 sää on ollut selkeä ja poutainen ja lämpötila on ollut 1,4°C. Vahinkopäivänä ja vahinkoa edeltäneenä päivänä sää on pysynyt koko ajan plussan puolella eikä sateita ole esiintynyt.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaakaan vahinkopaikalla ei ole todettu liukkautta 15.2.2019 tai 16.2.2019 aamulla. Kelikeskukselta ei ole tullut vahinkopäivänä 16.2.2019 hälytyksiä. Työt on aloitettu Kampin tukikohdasta vahinkopäivänä klo 6.30 liukkaudentorjuntatarkastuksilla. Rautatieaseman ympäristö kuuluu keskeisimpiin tarkastuskohteisiin.

Pelkkä vahinkotapatuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Suojatieitä on kahta erilaista tyyppiä; maalattu ja massalla merkittyä. Molempien merkintään käytetään EN-/SFS-standardit täyttävää materiaalia, jota myös Liikennevirasto käyttää valtion teillä. Muiden materiaalien käyttö ei ole sallittua.

Hakija on liukastunut suojatiellä, jonka vuoksi hakijalle on tilattu ambulanssi noin klo 00.45. Vahinkopaikka sijaitsee II-hoitoluokkaan kuuluvalla ajoväylällä. Kaupungin soveltamien talvihoitonormien mukaan klo 17-04 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 7 mennessä. Kelikeskukselta ei ole tullut vahinkopäivänä hälytyksiä eikä säässä ole tapahtunut mitään sellaista, joka olisi aiheuttanut liukkauden tuntuvaa lisääntymistä. Sää on pysynyt koko ajan, myös vahinko edeltäneenä päivänä 15.2.2019 plussan puolella eikä sateita ole esiintynyt. Näin ollen tarvetta kokonaisvaltaisille liukkaudentorjuntatoimenpiteille ei ole ollut. Työt on aloitettu vahinkopäivän aamuna klo 6.30 liukkaudentarkistuksilla, eikä vahinkopaikalla ole havaittu tarvetta lisähiekoituksille. Vaikka kunnossapito olisi hoidettu asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tavalla, ei hiekoituksella aina voida täysin estää jään, veden tai lumen aiheuttamaa liukkautta.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja määriteltyjen toimenpideaikojen puitteissa. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 09 310 22093

liisa.makela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, saate
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
3. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, artikkeleita liukkaudesta
4. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, ilmatieteenlaitoksen säähavainnot
5. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, jalankulkusää
6. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, jalankulkusäävaroitukset
7. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, kartta kevyen liikenteen järjestelyistä
8. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, katujen hoitoluokat
9. Oikaisuvaatimus 5.11.2019, liite, Kko päätös 6.4.1995

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.