Viran perustaminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, palveluvastaavan virka

HEL 2019-008479
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 540 §

Viran perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti palveluvastaavan viran kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.10.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa, ohjausta ja neuvontaa vahvistetaan ja toimialalle esitetään perustettavaksi toinen yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaavan virka.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaava käyttää julkista valtaa tehdessään päätöksiä 20 tuntia viikossa laajemmasta varhaiskasvatuksesta ja toteuttaessaan varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisia yksityisen varhaiskasvatuksen valvontakäyntejä. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan tehtävänä on osaltaan valvoa alueellaan toimivaa hankkimaansa varhaiskasvatusta sekä alueellaan toimivia yksityisiä palveluntuottajia. Yksityisten päiväkotien valvontavelvollisuus on jaettu aluehallintoviraston, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä kunnan kesken.

Helsingissä on 141 yksityistä päiväkotia, joissa on varhaiskasvatuksessa noin 4 000 lasta. Kasvatuksen ja koulutuksen talousarvioon sisältyy määräraha perustettavaksi esitettävälle viralle.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävän palveluvastaavan viran tehtäväkohtainen palkka on 4 090,50 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi