Kokousajat, Kaupunginhallitus 2020

HEL 2019-008652
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 642 §

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2020

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2020 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

  • kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 13.1.2020 ja viimeinen 22.6.2020 sillä poikkeuksella, että 17.2.2020 ja 13.4.2020 ei pidetä kokousta
  • syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 10.8.2020 ja viimeinen 14.12.2020 sillä poikkeuksella, että 7.9.2020 ja 12.10.2020 ei pidetä kokousta

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi