Nuorten aloitteet, heinäkuu - joulukuu 2019, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2019-008663
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 219 §

V 22.4.2020, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston lausunto.

Aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten aloitteita, on kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Nuoret ovat tehneet vuoden 2019 aikana yhteensä 67 aloitetta, joista 55 käsiteltiin jo 6.11.2019 kaupunginvaltuustossa. 1.7.−31.12.2019 välisenä aikana on tullut yhteensä 12 aloitetta. Ne jakaantuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kaupunkiympäristön toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koosteen kansilehdeltä. Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien vastaukset liitteineen.

Nuorisoneuvosto on 20.3.2020 antamassaan lausunnossa todennut, että nuorisoneuvoston edustajien puheenvuorot valtuustossa on usein käytetty nuorten aloitekanavan epäkohtien käsittelyyn, mutta aloitekanava on viime vuosina kehittynyt. Vastausaika aloitteisiin on lyhentynyt huomattavasti ja vastaukset ovat kattavampia, konkreettisia ja paremmin perusteltuja. Ne eivät tyrmää nuoren tekemää aloitetta ja niissä on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja asian hoitamiseksi. Aloitteita on syyskaudella tullut vähemmän alkuvuoteen verrattuna, mutta nuorten aloitekanavan markkinointia tullaan lisäämään. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmän uudistaminen on jo aloitettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön yhteistyönä. Tavoitteena on koko kaupungin yhteinen nykyteknologialla toteutettu digitaalinen nuorten palvelu. Palvelumuotoilu toteutetaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Uudistettu palvelu säästää resursseja, antaa nuorille nykyaikaisen digitaalisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä antaa paremmat mahdollisuudet aloitteiden analyysiin ja raportointiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi