Jäsenten nimittäminen, perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön hallitus

HEL 2019-008676
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 58 §

Perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen hallituksen puheenjohtajaksi hallintopäällikkö Mikko Ravanttin ja jäseneksi yksikön päällikkö Jouko Snellmanin.

Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön perustaminen

Helsingin kaupunki ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy ovat päättäneet perustaa yhteisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallinnoida päiväkoti- ja yhteiskerhotilarakennusta Kruunuvuorenrannassa. Helsingin kaupungin omistamat osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä määriteltyjä päiväkotitiloja. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n omistamat osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä määriteltyjä yhteiskerhotiloja.

Yhtiön perustaminen on tarkoitus esitellä kaupunginhallituksen päätettäväksi kesällä 2020. Yhtiön perustaminen liittyy Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n väliseen yhtiön hallinnoimien tilojen kokonaisjärjestelyyn, ja osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sovitaan osakassopimuksella.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki, perustettava yhtiö

Yhtiön toimialana tulee olemaan Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkoituksena on osakassopimuksella sopia, että Helsingin kaupunki nimeää yhtiöön kaksi (2) hallituksen jäsentä, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy nimeää hallitukseen yhden (1) jäsenen.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi