Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kaksivuotiskaudeksi 2020-2021

HEL 2019-008982
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 88 §

Ehdokkaan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2020 - 2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi aluerakentamispäällikkö Kari Pudaksen ehdokkaaksi Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2020−2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tekniikan museon säätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit nimeävät yhteisen tai yhteiset ehdokkaansa säätiön hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2020−2021.

Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Sitä ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus ehdottaa keskuudestaan vähintään yhtä ehdokasta säätiön hallitukseen. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen niin, että taustayhteisöjen (teollisuus- ja elinkeinoelämän järjestöt, insinöörijärjestöt, pääkaupunkiseudun kunnat ja museoalan organisaatiot) ehdottamista henkilöistä valitaan vähintään yksi jokaisesta ryhmästä.

Kari Pudas toimii aluerakentamispäällikkönä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla. Hänen ehdottamisestaan on sovittu pääkaupunkiseudun kuntien kesken ja hän on antanut suostumuksensa hallituksen jäsenyyteen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tekniikan museon säätiön kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.