Hankinta, toimistotilakalusteet ja sisustusuunnittelu, Frekriksberg B

HEL 2019-009011
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 203 §

Fredriksberg B toimistotilakalusteiden ja sisustussuunnittelun hankinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia Fredriksbergin B toimistokalusteet ja suunnittelupalvelun kaupungin puitejärjestelyyn (H002-16 HEL2016-009597/Toimistokalusteet) perustuvassa minikilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Martela Oy:ltä ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishankintahintaan enintään 450 000 euroa.

Kokonaishankintahinta on arvioitu 200 henkilön mukaan 70 % käyttöasteella laskettuna, summassa on myös huomioitu täydennyshankinnat Fredriksbergin toimitiloihin. Tilaaja ei sitoudu ilmoitettuihin tilausmääriin, vaan määrät tarkentuvat projektin edetessä.

Sopimuksen sopimuskausi on arvioitu alkavaksi 7.1.2020 ja päättymään 30.6.2020 sekä jatkuen tilaajan optiona 30.6.2021 asti.

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (Jyse 2014 Tavarat sopimusehdot).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti toimialan hallintojohtajan allekirjoittamaan toimitussopimuksen ja tekemään toimitussopimukseen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan tausta, kohde ja tarkoitus

Hankinnan kohteena ovat toimistokalusteet sisältäen sisustussuunnittelun uudessa toimitilassa Fredriksberg B, osoitteessa Konepajankatu 3-5, 00510 Helsinki. Hankintayksiköllä on mahdollisuus tehdyn suunnitelman pohjalta täydentää Fredriksberg A rakennuksen tiloja hyödyntäen suunnitelmissa jo olemassa olevaa kalustusta. Kalustesuunnittelua jatketaan yhteistyössä valituksi tulleen toimittajan kanssa ja henkilöstöä osallistetaan prosessissa.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin puitejärjestelyn mukaisena (H002-16, HEL2016- 0099597 Toimistokalusteet) minikilpailutuksena. Hankinta toteutettiin suunnittelukilpailutuksena Fredriksberg B talon 3. krs alueelle, lisäksi pyydettiin erillisellä hintaliitteellä yksikköhinnat ko. alueelle tarjotuille toimistokalusteille. Sen perusteella tarjouspyyntö lähettiin viidelle (5) puitesopimustoimittajalle: Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Martela Oy, Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy.

Määräaikaan 25.11.2019 klo 12:00 mennessä tarjouksia saapui yhteensä viisi (5): Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Martela Oy, Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta siten, että hinta muodosti 60 prosenttia ja laatu 40 prosenttia.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Martela Oyj, joka teki hinnaltaan halvimman tarjouksen ja sai parhaimmat pisteet laadullisista vertailuperusteista.

Laatupisteissä arvioitiin seuraavia vertailuperusteita:

1. Tilojen toiminnallisuus ja kalusteiden riittävyys (15p.)

2. Visuaalisuus ja väriratkaisut (10p.)

3. Akustiikka (10p.)

4. Sisustuksen kokonaisuus ja viihtyisyys (15p.)

Laadullisen vertailun toteuttaneeseen arviointiryhmään kuului neljä henkilöä, jotka olivat hankkeen ohjausryhmän jäsen, projektinvetäjät ja sisustusarkkitehti.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteen 7 vertailumuistiossa ja liitteen 8 laadullisessa perusteissa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Martela Oyj.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Mikäli markkinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Karoliina Korhonen, kehittämisasiantuntija, puhelin: 09 310 85509

karoliina.korhonen@hel.fi

Ville Mensio, kehittämisasiantuntija, puhelin: 040486 6657

ville.mensio@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tarjouspyyntö
2. Tekniset vähimmäisvaatimukset
3. Laadulliset vertailutekijät
4. Hintalomake
5. Suunnittelualue
6. Sopimusluonnos
7. Avauspöytäkirja
8. Tarjousvertailu
9. Tarjousvertailun laatupisteytys
10. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 17 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.