Yhteistoimintasopimus, kuntien välisen yritystyöterveyshuollon palvelut, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Vantaan työterveys Oy

HEL 2019-009073
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 644 §

Kuntien välisen yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kuntien välisen yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan sopimuksen siirtämisen Vantaan Työterveys Oy:lle liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta luonnoksen mukaisen sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yritystyöterveyshuollon palveluiden järjestäminen

Helsingin kaupunginvaltuusto on 25.2.2009, § 47 hyväksynyt kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveyshuollon palveluiden tuottamisesta liitteenä 2 olevan sopimuksen mukaisesti. Yhteissopimus allekirjoitettiin 19.3.2009 Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien välillä.

Yhteistyösopimuksella Vantaan kaupunki sitoutui 1.4.2009 alkaen tuottamaan yritystyöterveyshuollon palvelut kansanterveyslain mukaisesti muiden sopimuskuntien puolesta. Vantaan kaupunki sitoutui lisäksi tuottamaan kansanterveyslain mukaiset merimiesterveydenhuollon palvelut Helsingin kaupungin puolesta. Sopimuksen mukaisena palvelun tuottajana on toiminut Vantaan Työterveys liikelaitos, joka on toiminut Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena.

Yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan sopimuksen siirtäminen

Kuntien vastuu työterveyshuollon palveluiden järjestämisessä perustuu nykyisin terveydenhuoltolakiin, jonka 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on myös järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Työterveyshuoltolain 12 §:n mukaiset palvelut ovat niin sanottuja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisia sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluita kunta voi tarjota vapaaehtoisesti sopimuksen nojalla työnantajille.

Kuntalain (410/2015) 150 §:n nojalla kuntien tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut vuoden 2019 alusta tai luopua tuottamasta palvelua kilpailutilanteessa sanottuun ajankohtaan mennessä. Kilpailulliseksi toiminnaksi katsotaan toiminta-alueen yrityksille ja yrittäjille tuotettujen työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisten sairaanhoidon- ja muiden terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen.

Vantaan kaupunki totesi vuonna 2018, että työterveyshuollon palvelujen tuottaminen kunnan kokonaan omistamassa yhtiössä on todennäköisimmin tutkituista vaihtoehdoista taloudellisesti ja laadullisesti paras tapa järjestää toiminta. Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaosto teki 22.10.2018 päätökset sen mahdollistamiseksi, että Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestäminen ja mahdollinen liikkeen luovutus voisi toteutua kuntalain 150 §:n edellyttämin tavoin.

Vantaan Työterveys Oy:n yhtiökokous hyväksyi osaltaan 4.4.2019 sopimuksen liikkeenluovutuksesta, jonka ehtojen mukaan kaupunki luovuttaa yhtiölle Vantaan Työterveys liikelaitoksen liiketoiminnan 1.8.2019. Yhtiö ottaa sopimuksen mukaan luovutushetkellä palvelukseensa luovutuksen kohteena olevan toiminnan piirissä työskentelevän henkilöstön.

Vantaan Työterveys Oy vastaa Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottamasta palvelusta 1.8.2019 lukien. Liikkeen luovutuksessa kaikki Vantaan Työterveys liikelaitoksen voimassa olevat asiakassopimukset siirretään sellaisenaan Vantaan Työterveys Oy:lle, joka tuottaa jatkossa osakeyhtiömuodossa työterveyshuoltolaissa säädettyä palvelua voimassa olevien palvelusopimusten ehtojen mukaisesti Vantaan Työterveys liikelaitoksen sijaan.

Lopuksi

Helsingin kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyistä vastaavaa käytäntöä, jossa Vantaan kaupunkikonserni vastaa seudullisista yritystyöterveyshuollon palveluista myös Helsingin puolesta. Aiemmin tehdyn sopimuksen siirtäminen Vantaan Työterveys Oy:lle ei vaikuta Työterveys Helsingin toimintaan, eikä sen kaupungille ja kaupungin tytäryhteisöille tuottamiin palveluihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi aikanaan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveyspalvelujen tuottamiseen liittyen. Kaupunginhallitus on toimivaltainen siirtosopimusta koskevassa asiassa, koska kyseessä on lainsäädännöstä johtuva Vantaan kaupunkikonsernin sisäinen järjestely eikä siitä aiheudu muutoksia yritystyöterveyshuollon palveluita koskevien sopimusten sisältöön eikä tuotettuun palveluun muutoin kuin lainsäädännön muutoksia vastaavasti.

Asia on valmisteltu yhteistyössä Työterveys Helsingin kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.