Nimeämispyyntö, Designmuseon säätiön hallituspaikka, Designmuseo

HEL 2019-009113
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 85 §

Jäsenen nimeäminen Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr:n hallitukseen toimikaudelle 2020-2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kulttuurijohtaja Mari Männistön kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2020 - 2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Designmuseota ja siten edistää muotoilua ja sen tuntemusta.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu yhteensä viidestä seitsemään (5–7) jäsentä, joista Suomen Taideteollisuusyhdistys, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö, Helsingin kaupunki ja hallituksen nimeämä muotoilualan yritys valitsee kukin yhden (1) jäsenen.

Designmuseon säätiö nimeää yhdestä kolmeen (1–3) jäsentä, jotka edustavat seuraavia tahoja, enintään yksi (1) edustaja kultakin alalta: museoalan edustaja, opetusalan edustaja ja alan ammatin edustaja.

Jos valitsijayhteisö ei toimikauden alkamista edeltävän vuoden lokakuun 31. päivään mennessä ole nimennyt jäsentä hallitukseen, suorittaa hallitus tarvittaessa nimeämättömien jäsenten osalta näiden vaalin.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta ja toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alussa.

Hallituksen jäsen voi toimia enintään kaksi (2) perättäistä kautta.

Kuluvalla toimikaudella kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on Stuba Nikula.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi