Avustuksen myöntäminen, yleiset kulttuuripalvelut, taide- ja kulttuuriavustushakemukset vuodelle 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako

HEL 2019-009454
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 190 §

Helsingfors sång- och musikförbund rf:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 1.10.2019, § 21

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsingfors sång- och musikförbund rf:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 1.10.2019, § 21: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingfors sång- och musikförbund rf:n (Liitto) vaatii 21.10.2019 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastojaoston 1.10.2019 tekemää päätöstä myöntää liitolle vuoden 2019 toiminta-avustuksena 3 000 euroa siten, että liitolle myönnetään avustuksena 15 000 euroa.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Arviointikriteerien täyttyminen

Perusteluissaan liitto toteaa että kaupungin vuosiavustus on ollut 15 000 euroa ja korostaa merkitystään Helsingin musiikkielämälle sekä ruotsinkielisten kuorojen kattojärjestönä ja tukijana.

Avustusten taso ja historia

Liitto toteaa, että sen saama kaupungin avustus on ollut 15 000 euroa ja että 3 000 euron avustus sen takia oli yllättävä.

Oikaisuvaatimuksen kulttuuripoliittiset argumentit

Perusteluissaan Liitto esittää useita kulttuuripoliittisen arvioinnin piiriin kuuluvia perusteluita. Oikaisuvaatimuksen mukaan tehty päätös ei mm. ole kaupungin tukilinjausten ja prioriteettien mukainen. Päätöksen kattavaa vaikutusten arviointia ei myöskään ole tehty. Liitto viittaa myös laajasti sen kielelliseen ja kulttuuriseen merkitykseen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Arviointikriteerien täyttyminen

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Taide- ja kulttuuriavustukset on porrastettu haettavan summan mukaisesti. Pienimmän kokoluokan (enintään 5 000 euroa) avustusta hakijan tulee toiminnassaan täyttää vähintään yksi viidestä arviointiperusteesta. Suurimman kokoluokan (yli 150 000 euroa) avustusta hakevan tulee täyttää kaikki viisi arviointiperustetta, jotta hakija tulee arvioiduksi osana kyseistä avustuskategoriaa. Hakijan tulee myös olla rekisteröitynyt toimija, ja avustus myönnetään lähtökohtaisesti seuraavalle vuodelle. Avustusta voidaan myöntää pysyväisluonteiseen tai projektityyppiseen toimintaan.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Helsingfors sång- och musikförbund rf:n täyttää kaikki käytössä olevat arviointikriteerit, mutta hakemus jätettiin kaupungille vasta elokuussa 2019. Avustuskriteerien täyttyminen ei itsessään luo oikeutta avustukseen tai tiettyyn avustussummaan, koska avustukset ovat harkinnanvaraisia ja lähtökohtaisesti kertaluonteisia. Avustusmäärärahojen kokonaisuus päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikuttaa avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hakemusten määrä ja laatu sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten keskinäinen vertailu.

Avustuksen taso ja historia

Aiempi avustuspäätös ja sen taso eivät luo kertaluontoisessa avustuksessa oikeutta suhteessa seuraavan vuoden harkintaan. Käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain. Näin ollen avustuksia haetaan vuosittain, ja myös myöntämisharkinta tehdään joka vuosi erikseen.

Liitto viittaa avustustason olleen 15 000 euroa aikaisempina vuosina. Kaupungin avustuksissa ei ole indeksiehtoa ja hakijoiden määrä ja suunnitelmat vaihtelevat vuosittain. Lisäksi kentälle tulee jatkuvasti myös uusia toimijoita. Syy alhaisempaan avustukseen oli että hakemus vuodelle 2019 jätetiin vasta elokuussa 2019, joten avustusta alkuvuodelle ei voida myöntää takautuvasti. Liittoa kehotetaan jättämään avustushakemuksensa vuodelle 2020 viimeistään 4.12.2019.

Avustushakemusten käsittely ja myöntämisharkinta perustuvat avustusten arviointiperusteiden soveltamiseen. Kaikkia hakijoita on kohdeltu menettelyssä tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Avustukset ovat olleet haettavissa julkisella avoimella haulla. Avustusten arviointiperusteet on julkaistu kaupungin Internet-sivuilla ja käytössä olevia arviointiperusteita valmisteltaessa on kuultu taiteen ja kulttuurin toimijakenttää.

Oikaisuvaatimuksen kulttuuripoliittiset argumentit

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on päätöstä tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa toimivaltaa ja kulttuuripoliittista harkintavaltaa asianmukaisesti ja jaoston päättämiin arviointikriteereihin perustuen. Kulttuuri- ja kirjastojaoston tekemä päätös oli yksimielinen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 01.10.2019 § 21

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätietojen antaja

Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37006

nina.gran@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 21.10.2019, saate
2. Oikaisuvaatimus 21.10.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.