Aamukouluasia: HKL-organisaatioselvitys

HEL 2019-009470
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 214 §

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski. Läsnä olivat lisäksi vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019 § 15 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys.

Kansliapäällikkö päätti 30.8.2019, § 158 merkitä tiedoksi liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa selvittäneen työryhmän loppuraportin todeten, että siinä esitettyjen ehdotusten käsittely kaupungin päätöksentekoelimissä ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena nykyisellä rakenteella HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020.

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2019 § 671 liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskevan selvityksen tiedoksi.

Yhtiöittämisasiaan liittyy myös käynnissä oleva seudullinen raideselvitys. Kaupunginhallitus on 5.12.2019 § 833 merkinnyt selvityksen tiedoksi. Selvitystä on tämän jälkeen päätetty laajentaa koskemaan myös metroliikennettä. Laajennetun seudullisen selvityksen on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2020.

Asiantuntijoina osallistuvat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, toimialajohtaja Mikko Aho, toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi