Aamukouluasia: HKL-organisaatioselvitys

HEL 2019-009470
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 671 §

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskeva selvitys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho. Paikalla oli myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kansliapäällikkö asetti 24.1.2019, § 15 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen (HKL) organisaatiomuotoa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys.

Kansliapäällikkö päätti 30.8.2019, § 158 merkitä tiedoksi liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa selvittäneen työryhmän loppuraportin (liite) todeten, että siinä esitettyjen ehdotusten käsittely kaupungin päätöksentekoelimissä ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan merkittäviin toimintaympäristön muutospaineisiin. Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena nykyisellä rakenteella HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020.

Meneillään on myös selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista. Seudullisen raitiotieverkoston toteuttamista edistävät kaupunkien yhteisesti sovitut toimintamallit raitioteiden rakentamisen ja ylläpidon, varikkotoiminnan sekä kaluston hankinnan ja elinkaaren hallinnan osalta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät 16.8.2019, että näistä toimintamalleista sopimiseksi ja päätöksenteon pohjaksi laaditaan 30.11.2019 mennessä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen selvitys.

Asiantuntijoina osallistuvat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm (työryhmän puheenjohtaja), toimialajohtaja Mikko Aho, toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi