Aamukouluasia, Katsaus raidehankkeista

HEL 2019-009522
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 672 §

Aamukouluasia: Katsaus suurista raidehankkeista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla olivat maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 hallitus varautuu Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamiseen pääomittamalla 15,7 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:tä. Lisäksi valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla eurolla.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi 10.9.2019. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa.

Pormestari antaa raidehankkeiden valmistelutilanteesta suullisen katsauksen. Asiantuntijoina osallistuvat maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi